Ministarstvo

Služba interne revizije

Interna revizija predstavlja nezavisnu i objektivnu ocenjivačku i konsultantsku aktivnost osmišljenu da poboljša poslovanje pojedinačnih organizacionih delova Ministarstva i Direkcije policije. Vrši reviziju poslovnih procesa iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova koji su definisani Zakonom o ministarstvima, u cilju kvalitativne ocene uspostavljenih internih kontrola i procedura u smislu efektivnosti i dizajna kontrola ocenjujući  ostvarivanje strateških  ciljeva Ministarstva.

         Revizija se obavlja primenom  Međunarodnih standarda profesionalne prakse interne revizije  koji se odnose na: strateško i operativno planiranje, organizovanje i izvršavanje zadataka revizije. Na osnovu objektivnog pregleda dokaza obezbeđuje uveravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih procesa upravljanja rizikom, uspostavljenih internih kontrola i upravljanja procesom. Pruža nezavisno, objektivno i stručno mišljenje, o upravljanju rizicima i internim kontrolama, na način u kojima stručno meri i procenjuje efikasnost postizanja ciljeva, koji su definisani zakonima, propisima i internim aktima.

     U delokrug rada interne revizije uključena je  revizija fondova EU, kao i svih ostalih resursa, koje su obezbedila druga međunarodna tela i institucije, namenjenih za sprovođenje međunarodnih programa i projekata, u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorima.

     Poslovi revizije obavljaju se na osnovu Strateškog, Godišnjeg plana rada i operativnih planova i programa rada koji su osnov za realizaciju funkcije interne revizije. Sačinjava godišnji plan potreba za obukom.

     U skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije doneti su interni akti kojima je propisan način rada, delokrug, ovlašćenja i odgovornost revizora u postupku vršenja revizija u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova: Povelja interne revizije Ministarstva unutrašnjih poslova(dokument),  Uputstvo i procedura za vršenje interne revizije(dokument), Etički kodeks interne revizije(dokument), Strateški plan(dokument) i Godišnji plan rada(dokument).  

Službom interne revizije rukovodi načelnik Službe.

Povelja interne revizije Ministarstva unutrašnjih poslova