Сектори

Сектор унутрашње контроле

Сектор унутрашње контроле обавља послове контроле законитости рада полицијских службеника, као и других запослених у Министарству, а нарочито у погледу поштовања и заштите људских и мањинских права и слобода при извршавању полицијских задатака и примени полицијских овлашћења, односно при вршењу послова из свог делокруга.

Предузима мере и радње у складу са законом којим се уређује кривични поступак на откривању и сузбијању кривичних дела са елементима корупције и других облика коруптивног понашања, као и других кривичних дела полицијских службеника и других запослених у Министарству, извршених на раду или у вези са радом.

У циљу откривања, сузбијања, документовања и процесуирања кривичних дела која се гоне по службеној дужности, примењује одговарајуће оперативно-тактичке и техничке мере и средства, обезбеђује материјалне доказе и подноси кривичне пријаве на основу консултација са тужилаштвом.

Анализира информације прикупљене оперативним радом у оквиру оперативно-аналитичких база података у току спровођења предистражног поступка.

Поступа по сопственој иницијативи, на захтев надлежног јавног тужиоца, на основу прикупљених обавештења и других сазнања, писаних обраћања полицијских службеника и других запослених у Министарству, грађана и правних лица у случајевима који нису предвиђени одредбама којима се регулише притужбени или скраћени поступак или одредбама других закона.

Врши превентивно контролни надзор свих организационих јединица Министарства. У организационим јединицама Министарства у којима су уочене незаконитости и пропусти у раду, након извршених контрола, налаже мере за отклањање утврђених незаконитости и контролише реализацију мера одговорности.

Сачињава препоруке за отклањање утврђених неправилности у раду и уочава примере добре праксе у поступању, као позитивним решењима за друге организационе јединице.

Иницира измене или доношење нових прописа, као и увођење јасних процедура у раду, а све у циљу смањења могућности за злоупотребе у њиховој примени и спречавању коруптивног и неетичког поступања запослених у Министарству.

Спроводи тест интегритета у сврху јачања професионалног интегритета и превентивног деловања.

Спроводи анализу ризика од корупције у свим организационим јединицама у Министарству и за свако радно место у Министарству у циљу стварања јединствене методологије на основу које се препознају, идентификују и процењују ризици од корупције и утврђују институционални и појединачни фактори који омогућавају корупцију, препознату регистром ризика.

Води евиденцију имовног стања руководилаца као и за запослене на високоризичним радним местима у Министарству установљеним анализом ризика од корупције, врши контролу тачности података пријављених у имовинском картону као и контролу промене имовног стања.

Врши други и трећи ниво безбедносних провера за руководиоце средњег, високог и стратешког нивоа у Министарству.

Сарађује са сродним службама, међународним институцијама и организацијама које имају исти или сличан делокруг, а за примарни циљ имају борбу против корупције.

Примењује стандарде и препоруке ЕУ, које регулишу рад служби које се баве борбом против корупције.

На оперативном нивоу сарађује са сродним службама и страним полицијским официрима за везу деташираним у Републици Србији или надлежним за сарадњу са Републиком Србијом у складу са међународним уговорима и принципом узајамности. У сарадњи са надлежним организационим јединицама Министарства, учествује у изради програма стручних обука и усавршавања, планира и спроводи специјалистичке обуке у циљу едукације полицијских службеника Сектора.

Учествује у изради стратегија, акционих планова и других планских докумената Министарства и извештава о реализацији активности које се односе на надлежност Сектора.

Сектор унутрашње контроле у свом саставу има:

1.    Одељење за оперативне активности;
2.    Одељење за координацију рада центара;
3.    Одељење за превентивне активности и
4.    Одељење за безбедносне провере и оперативну подршку.

 

детаљније...