Сектори

Сектор унутрашње контроле

Сектор унутрашње контроле обавља послове контроле законитости рада полицијских службеника, као и других запослених у Министарству, а нарочито при извршавању полицијских задатака и примени полицијских овлашћења, односно при вршењу послова из свог делокруга. Предузима мере и радње у складу са законом којим се уређује кривични поступак на откривању и сузбијању кривичних дела са елементима корупције и других облика коруптивног понашања, као и других кривичних дела извршених од стране полицијских службеника и других запослених у Министарству, на раду или у вези са радом. Поступа по сопственој иницијативи, на захтев надлежног јавног тужиоца, на основу прикупљених обавештења и других сазнања, писаних обраћања полицијских службеника и других запослених у Министарству, грађана и правних лица у случајевима који нису предвиђени одредбама којима се регулише притужбени или скраћени поступак или одредбама других закона. Врши превентивно контролни надзор свих организационих јединица Министарства. Спроводи тест интегритета у сврху јачања професионалног интегритета и превентивног деловања. Спроводи анализу ризика од корупције у свим организационим јединицама у Министарству и за свако радно место у Министарству у циљу стварања јединствене методологије на основу које се препознају, идентификују и процењују ризици од корупције и утврђују институционални и појединачни фактори који омогућавају корупцију, препознату регистром ризика. Води евиденцију имовног стања за све руководиоце у Министарству, као и за запослене на високоризичним радним местима у Министарству установљеним анализом ризика од корупције и врши контролу тачности података пријављених у имовинском картону као и контролу промене имовног стања. Врши други и трећи ниво безбедносних провера за руководиоце средњег, високог и стратешког нивоа у Министарству. Врши контролу законитог коришћења информационог система Министарства. Сарађује са сродним службама, међународним институцијама и организацијама које имају исти или сличан делокруг, а за примарни циљ имају борбу против корупције.

Сектор унутрашње контроле у свом саставу има:

 1. Одељење за  оперативне активности;
 2. Одељење за координацију рада центара;
 3. Одељење за превентивне активности;
 4. Одељење за безбедносне провере и оперативно-информатичку подршку;
 5. Одељење за тајни надзор и техничку подршку.

Одељење за оперативне активности планира, организује и спроводи мере и радње на откривању, сузбијању, документовању и процесуирању кривичних дела са елементима корупције и других облика коруптивног понашања, као и других кривичних дела полицијских службеника и других запослених у Министарству, извршених на раду или у вези са радом.

Одељење за оперативне активности у свом саставу има:

 1. Одсек за криминалистичко-оперативно поступање;
 2. Одсек за криминалистичко-оперативну аналитику и надзор комуникација.

Одсек за криминалистичко-оперативно поступање прикупља, систематизује и анализира оперативна и обавештајна сазнања и информације и прикупља доказе у циљу откривања и сузбијања кривичних дела са елементима корупције као и других кривичних дела, извршених од стране запослених у Министарству као и од стране других лица.

Одсек за криминалистичко-оперативну аналитику и надзор комуникација обавља послове обраде и анализе података прикупљених оперативним радом и применом посебних доказних мера и радњи у циљу израде оперативно-аналитичких пресека и извештаја и непосредно примењује посебне доказне радње.

Одељење за координацију рада центара планира и организује информисање, извештавање и координацију рада организационих јединица у свом саставу, на регионалном нивоу спроводи мере и радње на откривању, сузбијању, документовању и процесуирању кривичних дела са елементима корупције и других облика коруптивног понашања, као и других кривичних дела полицијских службеника и других запослених у Министарству, извршених на раду или у вези са радом.

Одељење за координацију рада центара у свом саставу има:

 1. Одсек - Центар Београд;
 2. Одсек- Центар Нови Сад;
 3. Одсек- Центар Ниш;
 4. Одсек- Центар Крагујевац;
 5. Одсек- Центар Ужице.

Одсеци - Центри Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Ужице систематизују и анализирају оперативна и обавештајна сазнања и информације и прикупљају доказни материјал у циљу откривања и сузбијања кривичних дела са елементима корупције и других облика коруптивног понашња као и других кривичних дела полицијских службеника и других запослених у Министарству.

Одељење за превентивне активности прикупља обавештења, поступа по пријавама физичких и правних лица, спроводи превентивно-контролни надзор и контролише законитост рада полицијских службеника и других запослених у Министарству. Спроводи анализу ризика од корупције и тест интегритета. Врши контролу пријаве и промене имовног стања за све руководиоце и за запослене на високоризичним радним местима у Министарству установљених анализом ризика од корупције и о томе води евиденцију.

Одељење за превентивне активности у свом саставу има:

 1. Одсек за превентивну контролу и анализу ризика од корупције;
 2. Одсек за контролу имовног стања;
 3. Одсек за спровођење теста интегритета.

Одсек за превентивну контролу и анализу ризика од корупције поступа по обраћањима у којима се указује на незаконито и непрофесионално поступање полицијских службеника и других запослених у Министарству. Обавља конкретне послове и задатке током вршења превентивних контрола у организационим јединицама Министарства. Спроводи анализу ризика од корупције у свим организационим јединицама у Министарству и за свако радно место у Министарству.

Одсек за контролу имовног стања обавља послове вођења евиденције имовног стања за руководиоце и за запослене на високоризичним радним местима у Министарству установљеним анализом ризика од корупције. Врши контролу тачности података пријављених у имовинском картону, као и контролу промене имовног стања.

Одсек за спровођење теста интегритета спроводи тест интегритета у сврху јачања професионалног интегритета полицијских службеника и других запослених у Министарству. На основу Одлуке о спровођењу теста интегритета припрема, спроводи и координира активностима приликом реализовања Плана за спровођење теста интегритета.

Одељење за безбедносне провере и оперативно-информатичку подршку прикупља, систематизује и анализира оперативна и обавештајна сазнања и информације ради вршења безбедносних провера другог и трећег нивоа за руководиоце средњег, високог и стратешког нивоа у Министарству и врши оперативно-аналитичку обраду предмета и докумената, централизовано администрирање и заштиту рачунарске опреме, мрежа и база податка Сектора, уз пружање стручне, логистичке, техничке и информатичке подршке и помоћи свим линијама рада Сектора. Стара се о администрирању и заштити података које Сектор води у сопственим евиденцијама и врши контролу законитог коришћења информационог система Министарства. Планира и организује међународну сарадњу са сродним службама и међународним институцијама и организацијама.

Одељење за безбедносне провере и оперативно-информатичку подршку у свом саставу има:

 1. Одсек за безбедносне провере;
 2. Одсек за оперативно-информатичку подршку.

Одсек за безбедносне провере врши други и трећи ниво безбедносних провера за руководиоце средњег, високог и стратешког нивоа руковођења у Министарству. Предузима мере и радње у циљу утврђивања постојања или непостојања безбедносне сметње, у складу са законом.

Одсек за оперативно-информатичку подршку врши оперативно-аналитичку обраду предмета и докумената, систематизује и евидентира податке у базама података. Врши аналитичка истраживања појавних облика незаконитости у раду полицијских службеника и других запослених у Министарству. Врши централизовано администрирање рачунарске опреме, мрежа и база података Сектора и предлаже мере и активности у циљу заштите аутономног информационог система Сектора.

Одељење за тајни надзор и техничку подршку спроводи посебне доказне радње прописане одредбама Законика о кривичном поступку, које су одређене наредбом надлежног суда ради прикупљања доказа, као и полицијског опажања и опсервирања, у циљу формирања предлога надлежним органима.

Одељење за тајни надзор и техничку подршку у свом саставу има:

 1. Одсек за тајни надзор;
 2. Одсек за техничку подршку.

Одсек за тајни надзор спроводи посебне доказне радње прописане одредбама Законика о кривичном поступку које су одређене наредбом надлежног суда ради прикупљања доказа, као и полицијског опажања и опсервирања, у циљу формирања предлога надлежним органима.

Одсек за техничку подршку обавља послове планирања, припреме и спровођења техничке подршке приликом примене посебних доказних радњи, по наредби надлежног суда.

Oрганизациона шема Сектора унутрашње контроле

 

детаљније...