Министарство

Odeljenje za normativne poslove

Odeljenje za normativne poslove organizuje pripremne aktivnosti i u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva priprema zakone i druge propise (uredbe, pravilnike, uputstva i dr.) iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova, a u skladu sa jedinstvenim metodološkim pravilima, zatim sprovodi proceduru do donošenja istih u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine i Poslovnikom Vlade i stara se o njihovom potpunom i blagovremenom usklađivanju sa pravnim sistemom.


Odeljenje daje stručna mišljenja na nacrte, odnosno predloge pravnih akata koji se dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost; analizira pravne mogućnosti, planira, koordinira i prati u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama.


Značajna uloga Odeljenja je učešće u usklađivanju propisa iz delokruga Ministarstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i u iniciranju, planiranju i vođenju pregovora za zaključivanje međunarodnih sporazuma iz oblasti policijske saradnje i drugih oblasti iz delokruga Ministarstva.


U okviru delokruga rada Odeljenja  ostvaruje saradnju i zajednički rad sa drugim ministarstvima, organima i organizacijama u Republici Srbiji na normativnim poslovima. Takođe, daje pravna mišljenja i u okviru delokruga Ministarstva učestvuje u radu radnih tela Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije prilikom razmatranja i pretresa zakona, uredbi i drugih akata iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova i obavlja i druge poslove iz svog delokruga rada i pravne poslove koje odredi ministar.

Regulativa