Министарство

Секретаријат Министарства


Секретаријат обавља нормативне, опште правне и правно-саветодавне послове од интереса за Министарство у целини, а у циљу обезбеђивања правне ваљаности у обављању полицијских и других унутрашњих послова. Организује, анализира, планира, предлаже и реализује послове Министарства у области европских интеграција. Планира, координира и организује израду докумената јавних политика и спроводи процедуру њиховог усвајања. Обавља послове који се односе на заступање интереса Републике Србије – Министарства у радно-правним и имовинско-правним споровима. Обавља послове који се односе на другостепени дисциплински поступак. Пружа стручну правну подршку организационим јединицама Министарства приликом сарадње са другим државним органима. Обавља послове и спроводи процедуре којима се омогућава ефикасан и усклађен рад свих организационих јединица Министарства. Обавља послове израде нормативних и општих, као и појединачних правних аката у складу са прописаним процедурама. Бави се тумачењем закона и правних прописа из делокруга Министарства и давањем стручних мишљења. Обавља послове решавања имовинско-стамбених питања између Министарства са једне стране и запослених или других државних органа са друге стране. Учествује у активностима у вези са преговорима са Европском унијом које се односе на: извршавање појединих активности у вези са преговарачким поглављима, извештавање, као и учествовање у међународним преговорима. Обавља послове у вези са остваривањем права на приступ информацијама од јавног значаја и даје смернице за закониту размену података са другим органима. Предузима мере неопходне за закониту примену прописа из области узбуњивања и заштите од злостављања на раду. Прати и примењује прописе којима је уређена област заштите података о личности и обавља послове којима се омогућава несметано спровођење притужбеног поступка у Министарству. Обавља и друге послове које одреди министар.

Секретаријат у свом саставу има:
1.    Групу за административно-техничке и документалистичке послове;
2.    Одељење за нормативне послове;
3.    Одељење за опште-правне послове;
4.    Одељење за европске интеграције;
5.    Одељење за јавне политике;
6.    Одељење за послове заступања;
7.    Одељење за стамбене послове;
8.    Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима;
9.    Дисциплинску комисију.

                
        
    Одељење за нормативне послове обавља стручне послове у Министарству који се односе на успостављање, праћење и унапређење правног система у областима полицијских и других унутрашњих послова. Израђује, припрема и усаглашава прописе и опште акте из надлежности Минстарства, у сарадњи са надлежним организационим јединицама и спроводи процедуру за њихово доношење. Номотехнички уређује нацрте закона и подзаконских аката из делокруга рада Министарства. Припрема мишљења на предлоге прописа које предлажу други органи државне управе. Прати примену прописа и иницира активности за унапређење њихове примене. Даје тумачења и стручна мишљења о примени прописа у областима полицијских и других унутрашњих послова. Стара се о међусобној усаглашености прописа из области полицијских и других унутрашњих послова. Предлаже и учествује у организацији семинара, едукација и курсева у циљу унапређења рада организационих јединица у изради и примени прописа. Обавља и друге послове које одреди секретар.

    Одељење за нормативне послове у свом саставу има:
1.    Одсек за израду прописа;
2.    Одсек за праћење примене прописа.

                
Одељење за опште-правне послове прати примену прописа у области система државне управе, организације и рада Министарства, радних односа у Министарству, управног поступка, полицијских и других унутрашњих послова. Даје стручна мишљења и пружа стручну помоћ у примени прописа у циљу законитог и једнообразног поступања Министарства. Учествује у припреми аката које Министарство предлаже Влади и спроводи процедуру за њихово доношење. Припрема мишљења на предлоге прописа и других аката који се достављају Министарству. Сачињава предлоге одговора за Кабинет министра и даје мишљења на предлоге одговора министра, државних секретара и шефа Кабинета, сачињене од стране других организационих јединица. Припрема предлоге одговора у вези са посланичким питањима и захтевима за обавештење и објашњење народних посланика. Прати и предузима мере неопходне ради обезбеђења законитости у примени прописа из области заштите узбуњивача и заштите од злостављања на раду. Пружа стручну помоћ овлашћеним лицима у циљу законитог и једнобразног поступања у поступцима остваривања права из области узбуњивања и заштите од злостављања на раду. Предлаже и учествује у организацији семинара, едукација и курсева у циљу унапређења рада организационих јединица у примени прописа.  Обавља и друге послове које одреди секретар.

    Одељење за опште-правне послове у свом саставу има:
1.    Одсек за правне послове;
2.    Одсек за подршку у остваривању права у поступцима узбуњивања и заштите од злостављања на раду
.


Одељење за европске интеграције организује, анализира, планира, предлаже и реализује послове Министарства у области европских интеграција. Надлежно је за планирање и организовање процеса усклађивања и усаглашавања са стандардима и правним тековинама Европске уније. Координира, надгледа и контролише активности предузете са циљем усклађивања прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније у области унутрашњих послова, Поглавља 24 - Правда, слобода и безбедност, као и осталих поглавља у којима учествује Министарство. Стара се о степену нормативног, организационог и институционалног усаглашавања са oбавезама из приступног процеса Републике Србије у Европску унију, из делокруга Министарства. Организује и координира израду прилога Министарства за Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније – НПАА, координира и процес извештавања са аспекта надлежности Министарства и прати извештавање о његовом спровођењу. Припрема текстуални део Националног програма за усвајање правних тековина Европскеу није – НПАА и координира попуњавање табеларног дела НПАА од стране именованихпредставника Министарства. Прати развој правног поретка Европске уније у области унутрашњих послова и Поглавља 24 – Правда, слобода и безбедност, као и осталих поглавља у којима Министарство учествује и прати процес преговора за пријем у чланство Европске уније, у циљу обезбеђивања предуслова за ефективну и ефикасну примену правних тековина Европске уније. Организује и координира рад на изради табела усклађености прописа са правним тековинама Европске уније и изјава усклађености националног правног поретка са правним поретком Европске уније, у националној процедури. Пружа стручну, техничку и административну и саветодавну помоћ,  планира, организује и обавља послове за потребе рада Преговарачкe групe за Поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност, усмерава и надгледа рад представника Министарства у свим процесима вазаним за Поглавље 24 и Поглавље 23 – Правосуђе и основна права и процесима везаним за остала преговарачка поглавља /18/.  Непосредно обавља, спроводи и координира послове везане за стручну редактуру прописа Европске уније у области унутрашњих послова, која се спроводи у складу са Приручником за превођење правних аката Европске уније. Планира и организује преговарање, усаглашавање, потврђивање и праћење спровођења међународних споразума, конвенција и других међународних докумената.  Учествује у преговорима и спроводи процедуру за закључење међународних споразума са Европском унијом или њеним специјализованим агенцијама и телима,  као и у креирању система за учешће цивила у мултинационалним операцијама Европске уније.  Непосредно учествује у току процеса преговора за пријем Републике Србије у чланство Европске уније. Уско сарађује са организационим јединицама Министарства у области европских интеграција, непосредно сарађује и комуницира са Министарством надлежним за европске интеграције, Делегацијом Европске уније у Републици Србији и надлежним директоратима Европске комисије. Прати, анализира и проучава политике ЕУ, њихове ефекте на Министарство и даје стручно мишљење. Такође, даје оцену сврсисходности пројектних предлога, финансираних из фондова Европске уније, као и из билатералне подршке држава чланица Европске уније.Обављаидругепословекојеодредисекретар.

    Одељење за европске интеграције у свом саставу има:
1.    Одсек за хармонизацију прописа са правом Европске уније;
2.    Одсек за међународне споразуме.

Одељење за јавне политике планира, координира и организује израду докумената јавних политика и спроводи процедуру њиховог усвајања. Учествује у изради и других планских докумената, као што су: Акциони план за спровођење Програма Владе, Средњорочни план, припрема прилог Министарства за Годишњи план рада Владе, План и програм рада Министарства и Извештај о реализацији плана рада Владе и др.  Спроводи ex-ante и ex-post анализу ефеката, организује консултације и јавне расправе, припрема извештаје након спроведене јавне расправе. Прати промене јавних политика које су у надлежности Министарства и усклађеност решења у прописима са тим јавним политикама и иницира њихове измене. Предлаже и учествује у припреми и спровођењу пројеката од значаја из надлежности Одељења. Обавља и друге послове које одреди секретар.

    Одељење за јавне политике у свом саставу има:
1.    Одсек за планирање, оцену спровођења и извештавање;
2.    Одсек за анализе планских докумената.

    
Одељење за послове заступања обавља послове који се односе на заступање интереса Републике Србије – Министарства унутрашњих послова у радно-правним и имовинско-правним споровима. Прати и координира активности усмерене ка реализацији заштите интереса Министарства из имовинско-правне и облигационо-правне материје. Сарађује са Државним правобранилаштвом у поступцима који се воде пред надлежним судовима а у којима је Министарство унутрашњих послова странка у поступку. Обавља и друге послове које одреди секретар.

    Одељење за послове заступања у свом саставу има:
1.    Одсек за радно-правно заступање;
2.    Одсек за имовинско-правно заступање.

    Одељење за стамбене послове обавља стручне послове који се односе на набавку, преузимање, расподелу, отуђење и евиденцију станова који су у власништву Републике Србије, а који су опредељени на коришћење Министарству. Обавља послове решавања имовинско-правних и стамбених питања између Министарства са једне стране и запослених или других државних органа са друге стране. Пружа стручну и административну помоћ Комисији за станове из пројекта државне станоградње и Стамбеној комисији Министарства. Прати и координира активности које су усмерене на заштиту имовинско-правних интереса Министарства и Републике Србије предузетих од стране свих организационих јединица у седишту Министарства и полицијских управа на територији Републике Србије. Даје  тумачења, односно мишљења на правне прописе из имовинско-правне и стамбене области. Остварује у оквиру делокруга Одељења сарадњу и заједнички рад са другим министарствима и органима и организацијама у питањима из делокруга Одељeња. Обавља и друге послове које одреди секретар.

Одељење стамбене послове у свом саставу има:
1.    Одсек за стамбене и имовинско-правне послове;
2.    Одсек за стамбене послове и евиденције


    Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима обавља стручне послове који се односе на обраду података и евиденције које се воде у Министарству, информације од јавног значаја, спровођење притужбеног поступка у Министарству и сарадњу са независним телима. Обавља и друге послове које одреди секретар.

    Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима у свом саставу има:
1.    Одсек за обраду података и евиденције;
2.    Одсек за притужбе;
3.    Одсек за сарадњу са независним телима.


Дисциплинска комисија обавља стручне послове у Министарству који се односе на организацију и спровођење другостепеног дисциплинског поступка. Даје тумачења, односно мишљења на правне прописе из области утврђивања дисциплинске одговорности. Учествује у усклађивању праксе приликом спровођења поступка и изрицања дисциплинских мера у Министарству. Предлаже и учествује у едукацији полицијских службеника у циљу ефикасности у покретању и спровођењу дисциплинског поступка. Прати позитивно-правну регулативу, системске и друге прописе који су везани за спровођење дисциплинског поступка, као и праксу судова. Анализира, планира, координира рад Већа. У сарадњи са надлежним организационим јединицама Министарства учествује у евидентирању и извршењу изречених дисциплинских мера. Припрема и подноси годишњи извештај о раду Дисциплинске комисије министру и секретару Министарства. Обавља и друге послове које одреди секретар.