Министарство

Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима

Oдељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима, у свом саставу има три одсека:

1.    Одсек за притужбе,
2.    Одсек за обраду података и евиденције
3.    Одсек за сарадњу са независним телима.

 

Одсек за притужбе прима и обрађује притужбе грађана и правних лица на рад запослених у Министарству и друге сродне поднеске упућене министру; сачињава предлоге одговора које подносиоцима упућују министар, државни секретар и шеф Кабинета министра.

Као притужбена јединица у седишту Министарства организује рад и пружа стручну и административну подршку раду Комисије за решавање притужби у седишту Министарства. Такође, спроводи поступак за образовање Комисије за решавање притужби.

У оквиру својих надлежности, Одсек за притужбе врши надзор над решавањем притужби од стране руководилаца организационих јединица у седишту Министарства, пружа стручну помоћ лицима која воде притужбени поступак и комисијама за решавање притужби у свим организационим јединицама Министарства.

Такође, организује обуке у примени прописа који уређују поступање по притужбама; води прописане евиденције о решавању притужби и извештава Кабинет министра о поднетим притужбама.

Између осталог, остварује непосредни контакт са грађанима, ради давања разноврсних обавештења која се тичу поступања по поднесцима.


1. ИЗВЕШТАЈ

2. Јавни позив за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту МУП-а Републике Србије

- Листа поднетих пријава

- Листа одбачених пријава

- Ранг листа

- Одлука о предлогу кандидата за представнике јавности


 

Одсек за обраду података и евиденције поступа по захтевима за остваривање права грађана у вези са обрадом података о личности; координира и обједињује рад организационих јединица – руковалаца евиденција и прикупља информације о обради личних података од њих.

Такође, одлучује по захтевима за остваривање права у вези са обрадом података о личности.

Одсек за обраду података и евиденције израђује предлоге Поверенику за успостављање нових збирки података и евиденција које се воде у Министарству и врши њихову пријаву у Централни регистар Повереника.

 

Одсек за сарадњу са независним телима обавља послове који се односе на вођење првостепеног управног поступка по захтевима физичких и правних лица за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Министарствo.

Поступа по захтевима Повереника за информације од јавног значаја и заштиту податка о личности; изјашњава се на жалбе тражилаца информација од јавног значаја или подносиоца захтева за остварење права у вези са обрадом података о личности.

Одсек поступа по решењу Повереника и предузима потребне мере поводом упућених упозорења, доставља извештаје и друге податке на његов захтев.

Обавља послове који се односе на израду, објављивање и ажурирање Информатора о раду Министарства.


 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја (Word)

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја (Word)

Обрасци за израду годишњег извештаја за Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Обрасци за израду годишњег извештаја)

Формулари преузети са веб-сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (http://www.poverenik.rs/sr/formulari.html):

Жaлбa прoтив oдлукe oргaнa влaсти (Word)
Жaлбa кaдa сe ниje oдлучивaлo пo зaхтeву (ћутaњe упрaвe) (Word)
Пример тужбе против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба (Word)
Пример тужбе против решења повереника (Word)
 
 

Контакт

Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Секретаријат - Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима
Булевар Михајла Пупина бр. 2
Београд

 
Електронска пошта:
informacijeodjavnogznacaja@mup.gov.rs