Ministarstvo

Pomoćnici ministra

SLOBODAN NEDELjKOVIĆ – Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije 

Slobodan Nedeljković

Slobodan Nedeljković

Rođen 1971. u Zemunu, završio je srednju elektrotehničku školu "Nikola Tesla" u Beogradu, smer telekomunikacije, kao i Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer PTT saobraćaja.

Radio je u JP PTT Saobraćaja “Srbija“, na poslovima u Direkciji za poštansku mrežu, kao i na radnom mestu pomoćnika direktora za Beograd - Centar.

Od 2009. godine radi u Ministarstvu unutrаšnjih poslova na mestu načelnika Uprave za informacione tehnologije, nakon čega je 2010. godine, postavljen na mesto pomoćnika ministra i načelnika Sektora za analitiku , telekomunikacije i informacione tehnologije.

Oženjen je i otac je dvoje dece.

 

 

 

ŽELJKO VESELINOVIĆ – Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za materijalno–finansijske poslove

 

Rođen 29. novembra 1961. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položio pravosudni ispit.

U Ministarstvo unutrašnjih poslova je prešao 1996. godine iz advokature.

Željko Veselinović

Željko Veselinović

Radio je na rukovodećim poslovima stvarno – pravnog i obligacionog karaktera na mestu šefa Odseka za imovinske poslove i načelnika Odeljenja za imovinsko – pravne poslove.

Od 2007. godine na mestu je pomoćnika načelnika Sektora po pravnim, imovinskim i finansijskim linijama rada, a od 2011. godine na mestu zamenika načelnika Sektora.

Uzimao je učešća u radu mnogih međuresornih tela i radnih grupa.

Više puta nagrađivan i unapređivan. Dobitnik godišnje nagrade Ministarstva 2004. godine.

Sertifikat: Proffessional Development & Strategic Economic Needs and Security Exercise.

Rešenjem Vlade od 6. jula 2017. godine postavljen je na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za materijalno – finansijske poslove.

Otac dvojice sinova.

 

ZORAN LAZAROV – Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje

Zoran Lazarov rođen je 27. marta 1979. godine, u Pančevu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodni odnosi.

Zoran Lazarov

Zoran Lazarov

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, od 2007. godine, na poziciji savetnika, bio je angažovan na poslovima evropskih integracija u poglavljima 11, 12 i 13, kao i na poslovima međunarodne bilateralne saradnje.

Karijeru u Ministarstvu unurašnjih poslova započeo je 2010. godine u Sektoru finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, Odeljenje za IPA projekte, kao koordinator za praćenje i sprovođenje projekata finansiranih iz fondova Evropske unije i koordinator za TAIEKS.

Odlukom Vlade Republike Srbije imenovan je za zamenika predsednika Pregovaračke grupe za poglavlje 24 „Pravda sloboda i bezbednost“. Radio je na pripremi dokumentacije i rukovodio pripremama za eksplanatorni i bilateralni skrining za Poglavlje 24.

Obavljao je funkciju zamenika predsednika Interne radne grupe za evropske integracije u MUP RS. Sertifikovan je za rad na IPA projektima za koje je prošao potrebne treninge za decentralizovano upravljanje.

U Biro za međunarodnu saradnju i evropske poslove Kabineta ministra prelazi 2012. godine, a 2014. godine postaje šef Biroa.

Formiranjem Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje 2015. godine dolazi na mesto zamenika načelnika Sektora, a 2016. godine, Odlukom Vlade Republike Srbije imenovan je za vršioca dužnosti pomoćnika ministra, načelnika Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje.

Nakon sprovedenog Javnog konkursa, Rešenjem Vlade Republike Srbije od 06.10.2017. godine postavlјen je na položaj pomoćnika ministra, načelnika Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje, na pet godina

Tečno govori engleski i služi se francuskim jezikom.