Ministarstvo

Pritužbe na rad policije


Pritužbeni postupak regulisan je Zakonom o policiji (čl. 234-243) i Pravilnikom o načinu postupanja u toku pritužbenog postupka.

Pritužba je svaki podnesak u kome pojedinac (pritužilac) ukazuje da su postupanjem ili propuštanjem postupanja zaposlenog u MUP-u pri vršenju službenih zadataka povređena njegova lјudska i manjinska prava i slobode.

Pritužbu možete podneti u roku od 30 dana od dana kada je došlo do povrede Vaših prava i sloboda, nakon čega će biti sproveden pritužbeni postupak u skladu sa čl. 235. Zakonom o policiji.

Ukoliko je pritužba podneta po isteku roka od 30 dana, sprovešće se skraćeni pritužbeni podnesak u skladu sa čl. 241. Zakona o policiji.

Pritužba se podnosi bilo kojoj organizacionoj jedinici Ministarstva (policijskoj stanici, policijskoj upravi ili policijskoj ispostavi).

Svaka organizaciona jedinica dužna je da primi pritužbu i dostavi je nadležnoj organizacionoj jedinici, odnosno org. jedinici u kojoj je zaposleno lice na koje se pritužujete, od kada počinje teći rok za rešavanje pritužbe.

Pritužbu možete podneti pismeno (poštom ili elektronskim putem) ili usmeno na zapisnik.

Pritužba mora biti razumlјiva i sadržati Vaše lične podatke (ime, prezime, kontakt adresa), kao i mesto, vreme i opis konkretne radnje, odnosno propusta na koji se pritužba odnosi.

Pritužbom se ne smatraju anonimni podnesci, kao ni drugi podnesci upućeni MUP-u (zahtevi, žalbe, molbe i sl.) koji se odnose na ostvarivanje prava iz drugih postupaka (upravni, krivični, prekršajni).

U pritužbenom postupku u kojem je pritužilac maloletno lice, obavezno je prisustvo roditelјa ili zakonskog zastupnika.


TOK POSTUPKA

Nakon prijema pritužbe rukovodilac je dužan da Vas obavesti o pokretanju pritužbenog postupka i da Vas pozove na razgovor u kome će Vas upoznati sa činjenicama koje su utvrđene u postupku provera navoda Vaše pritužbe, kao i o tome da li je u konkretnom slučaju Vaše pravo povređeno ili ne.

Ukoliko se u konkretnom slučaju usaglase Vaši stavovi i stavovi rukovodioca, postupak će se okončati. U suprotnom, Vaša pritužba biće ustuplјena Komisiji za rešavanje pritužbi, kao drugostepenom organu.


DRUGOSTEPENI POSTUPAK - REŠAVANјE PRITUŽBI PRED KOMISIJOM

Komisija za rešavanje pritužbi je sastavlјena od 3 člana koja imenuje ministar unutrašnjih poslova (2 policijska službenika i 1 predstavnik javnosti).

Sednice Komisije su javne, osim kada Komisija odluči da javnost bude isklјučena iz razloga zaptite podataka o ličnosti ili poverlјivih podataka, kao i kada je pritužilac maloletno lice.

Od Vas će se tražiti da prisustvujete sednici Komisije, o kojoj će te biti obavešteni pisanim pozivom.

Rešavanje pritužbe na Komisiji je konačno, o čemu će Vas Komisija obavestiti pisanim putem. Ukoliko ste nezadovolјni odlukom Komisije, imate na raspolaganju sva druga pravna sredstva za zaštitu svojih prava.


SKRAĆENI POSTUPAK

Ukoliko je pritužba podneta po isteku roka od 30 dana od dana kada je došlo do povrede Vaših prava i sloboda, kao i ako se pritužba odnosi  na rad Ministarstva, pritužba  se rešava u skraćenom postupku.

U skraćenom postupku rukovodilac proverava navode Vaše pritužbe i u roku od 60 dana Vas pisanim putem obaveštava o ishodu postupka provera.


NAJČEŠĆA PITANјA:

1. U kojim slučajevima mogu da podnesem pritužbu na rad policije?

Možete podneti pritužbu ukoliko ste uočili neku nepravilnost ili propust u radu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu i ukoliko smatrate da su zbog njihovog nezakonitog ili nepravilnog postupanja povređena Vaša prava i slobode time što su npr:

  • bili nepristojni prema Vama,
  • upotrebili prekomernu silu,
  • sprečili Vas u ostvarivanju Vaših prava...

Skrećući pažnju na navodno nezakonito i neprimereno postupanje zaposlenih u MUP-u, pomažete Ministarstvu u rešavanju slučajeva zloupotreba ili neprofesionalnog postupanja.

2. Da li pritužba mora da bude potpisana?

Pritužbom se može smatrati i nepotpisani podnesak ukoliko sadrži podatke iz kojih se može proveriti ili utvrditi identitet podnosioca. Anonimni podnesci se ne rešavaju u pritužbenom postupku već u drugom postupku.

3. Da li moram da znam ime i prezime zaposlenog u Ministarstvu koji mi je povredio neko pravo, odnosno na koga se pritužujem?

Nije neophodno. Dovolјno je navesti što preciznije podatke koji se odnose na vreme, mesto i opis radnje ili propusta na koji se pritužujete, odnosno eventualne dokaze kojima potkreplјujete Vašu pritužbu.

4. Kome da se žalim na rad Komisije?

Ukoliko ste nezadovolјni radom Komisije, pritužbu možete podneti Kabinetu ministra.