Građani

Uloga i postupanje policije u slučajevima prijavljenog nasilja u porodici

U pogledu postupanja policije važna je inkriminacija nasilja u porodici u Krivičnom zakoniku, u kom je zbog kompleksne krivičnopravne zaštite člana porodice propisano zasebno krivično delo Nasilje u porodici (član 194. KZ).

Međutim, u radnjama učinioca krivičnog dela nadležni tužilac može izvršiti kvalifikaciju nekog drugog krivičnog dela sa elementima nasilja (npr. Teška telesna povreda, Laka telesna povreda, Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, Zlostavljanje i mučenje, Ugrožavanje sigurnosti, Protivpravno lišenje slobode, Ugrožavanje opasnim oruđem  pri tuči i svađi,  Navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu, Silovanje i slično). Takođe, imajući u vidu različite manifestacije nasilja, moguće je prepoznavanje prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Članom porodice, u smislu Krivičnog zakonika, smatraju se: supružnici, njihova deca, preci supružnika u pravoj liniji krvnog srodstva, vanbračni partneri i njihova deca, usvojilac i usvojenik, hranilac i hranjenik. Članovima porodice smatraju se i braća i sestre, njihovi supružnici i deca, bivši supružnici i njihova deca i roditelji bivših supružnika, ako žive u zajedničkom domaćinstvu, kao i lica koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

Policija može na različite načine doći do saznanja da je izvršeno nasilje u porodici (neposredno, posredno i samoinicijativno) i to:

− kada žrtva svojevoljno prijavi nasilje,

− od anonimnog ili poznatog lica (putem telefona ili pisanim putem),

− kada od strane suda ili tužilaštva dobije određene naloge za postupanje,

− prijavom od strane službenika Zdravstvenog centra, Centra za socijali rad ili druge ustanove,

− obavljanjem drugih policijskih poslova i bezbednosnih zadataka.

Cilj policijske intervencije je da zaustavi nasilje u porodici u granicama policijskih ovlašćenja.

Neophodno je policijskim službenicima koji su upućeni na intervenciju, dostaviti podatke o saznanjima vezanim za prijavljeno lice, da li postoje saznanja da je pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lekova koji utiču na njegovo psihičko stanje. Takođe, da li je prilikom prijavljenog nasilja primenjena sila, oružje ili drugo sredstvo, kojim je žrtva povređena ili je mogla biti povređena, kao i da li je prijavljeno lice ranije vršilo isto ili slična dela sa elementima nasilja.

Prilikom intervencije, zadatak policije je uspostavljanje narušenog reda i mira, odnosno uspostavljanje kontrole nad učiniocem nasilja, ali i drugih lica koja su zatečena na mestu događaja.