Грађани

Издавање нове пробне возачке дозволе због уписа нове категорије

Ако лице са пробном возачком дозволом положи испит за возача возила једну од осталих категорија - А1, А2, А, Б1 и Б, пробна возачка дозвола за новостечену категорију важиће до датума важења пробне возачке дозволе која је прво издата.

Уз захтев треба приложити:

  1. лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима новоположене категорије, које није старије од шест месеци;
  2. уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима новоположене категорије;
  3. важећу личну карту на увид;
  4. доказ о плаћеној накнади трошкова израде возачке дозволе (Word, PDF);
  5. доказ о плаћеној републичкој административној такси.

Накнада за трошкове израде пробне возачке дозволе

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: израда пробне возачке дозволе
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 294,00
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 060703 (позив на број за све општине у Србији)

 

Накнада за републичку административну таксу

 

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: Републичка административна такса
прималац: буџет Републике Србије
износ: Републичка административна такса (види табелу)-тарифни број 40 (такса за захтев за издавање пробне возачке дозволе + такса за издавање пробне возачке дозволе)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (PDF)

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе

Сва документа и докази стављају се на увид или прилажу у оригиналу.