Статистика - поднети / решени захтеви грађана

Табела са статистичким подацима o за период од 01. 01 – 31. 12. 2016. године

р. бр. назив документа број поднетих захтева број решених захтева број издатих докумената број поднетих жалби грађана број решених жалби/приговора грађана
1. лична карта 1.558.926   1.316.472 34 33
2. пребивалиште   330.863   395 383
3. боравиште   24.736      
4. путне исправе 472.417 459.585   35 34
5. држављанство 31.382 28.210      
6. возачка дозвола 475.156 475.156 475.156 294 294
7. оружје 28.312 25.759 24.876 1.136 1.111
8. регистрација возила 424.030 424.030 424.030 113 113

За тачност података одговорни су Управа за управне послове и Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 24. Закона о пребивалишту и боравишту грађана евиденција пребивалишта, боравишта и привременог боравка у иностранству грађана води се у електронском облику, при чему се пребивалиште грађана евидентира у евиденцији о издатим личним картама које уједно служи и као евиденција пребивалишта. Сходно наведеном члану наведена електроснка евиднеција не обухвата вођење евиденције о поднетим захтевима за пријаву пребивалишта и боравишта.

У поступку решавања по захтевима за стицање и престанак држљанства Управе за управне послове је првостепени орган и решења се доносе само у првом степену. Странке немају право жалбе већ могу покренути управни спор.