Грађани

Статистика - поднети / решени захтеви грађана

Табела са статистичким подацима o за период од 01. 01 – 31. 12. 2017. године

р. бр. назив документа број поднетих захтева броj решених захтева број издатих докумената број поднетих жалби грађана број решених жалби/приговора грађана
1. лична карта 803.183   1.002.279 42 42
2. пребивалиште   316.573   531 471
3. боравиште   22.424   4 4
4. путне исправе 452.022 448.612 443.480 24 18
5. држављанство 27.046 29.455      
6. возачка дозвола 803.663 803.663 803.663 193 193
7. оружје 37.306 35.015 33.759 1.023 900
8. регистрација возила 430.806 430.806 430.806 109 109

За тачност података одговорни су Управа за управне послове и Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 24. Закона о пребивалишту и боравишту грађана евиденција пребивалишта, боравишта и привременог боравка у иностранству грађана води се у електронском облику, при чему се пребивалиште грађана евидентира у евиденцији о издатим личним картама које уједно служи и као евиденција пребивалишта. Сходно наведеном члану наведена електронска евиденција не обухвата вођење евиденције о поднетим захтевима за пријаву пребивалишта и боравишта.

У поступку решавања по захтевима за стицање и престанак држављанства Управе за управне послове је првостепени орган и решења се доносе само у првом степену. Странке немају право жалбе већ могу покренути управни спор.