Грађани

Статистика - поднети / решени захтеви грађана

Табела са статистичким подацима o за период од 01. 01 – 30. 06. 2016. године

р. бр. назив документа број поднетих захтева број решених захтева број издатих докумената број поднетих жалби грађана број решених жалби/приговора грађана
1. лична карта 719.804 706.468 702.316 17 12
2. пребивалиште   135.816   196 176
3. боравиште   12.420   1 1
4. путне исправе 251.618 247.874 219.576 17 17
5. држављанство 15.921 15.931      
6. возачка дозвола 230.391 230.391 230.391 141 141
7. оружје 14.339 12.482 7.704 630 740
8. регистрација возила 217.932 217.932 217.932 61 61

За тачност података одговорни су Управа за управне послове и Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 24. Закона о пребивалишту и боравишту грађана евиденција пребивалишта, боравишта и привременог боравка у иностранству грађана води се у електронском облику, при чему се пребивалиште грађана евидентира у евиденцији о издатим личним картама које уједно служи и као евиденција пребивалишта. Сходно наведеном члану наведена електроснка евиднеција не обухвата вођење евиденције о поднетим захтевима за пријаву пребивалишта и боравишта.

У поступку решавања по захтевима за стицање и престанак држљанства Управе за управне послове је првостепени орган и решења се доносе само у првом степену. Странке немају право жалбе већ могу покренути управни спор.