Грађани

Шта да радите када установите да вам је нестала путна исправа?

  • Сходно одредби члана 42. Закона о путним исправама ("Службени гласник Рeпублике Србије" број 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 и 62/2014), лице које изгуби путну исправу дужно је да без одлагања пријави нестанак путне исправе најближој полицијској управи односно полицијској станици Министарства унутрашњих послова.
  • Несталу путну исправу надлежни орган за издавање путне исправе ће решењем прогласити неважећом
  • Путна исправа проглашена неважећом оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, о трошку лица чија се путна исправа оглашава.
  • Након доношења решења о проглашењу путне исправе неважећом и достављања истог „Службеном гласнику Републике Србије" , грађанин ће бити у могућности да поднесе захтев за издавање нове путне исправе.

Приликом пријаве нестанка путне исправе грађанин је дужан да приложи доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за пријаву нестанка путне исправе и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање решења о проглашењу путне исправе неважећом у " Службеном гласнику Републике Србије".

Накнада за пријаву нестанка путне исправе

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Р.А.Т
износ: Републичка административна такса по тарифном броју 1. и по тарифном броју 9. - види табелу (PDF, Word)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

Накнада за оглашавање решења о проглашењу путне исправе неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије"

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: трошкови оглашавања
прималац: ЈП Службени гласник Републике Србије - огласно одељење
износ: 798,00
жиро рачун: 160-14944-58