Грађани

Биометријски пасош

За издавање биометријског пасоша за пунолетно лице потребно је лично поднети захтев у полицијској управи или станици према месту пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, односно у надлежном дипломатско – конзуларном представништву, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије, другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева;
 2. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени;
 3. доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша;
 4. није обавезно, али се по жељи подносиоца захтева може приложити и фотографија величине 50х50мм ("an fas", на једнобојној сивој позадини);
 5. за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној форми).

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећих докумената:

 • уверења о држављанству ( у случају првог издавања биометријског пасоша);
 • извода из матичне књиге рођених, извода из матичне књиге венчаних (у случају промене неког од података подносиоца захтева евидентираног у истима).

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

 

Накнада за образац пасоша НБС

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: образац пасоша
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 3000,00
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 090501 (позив на број за све општине у Србији)

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац пасоша

Накнада за образац пасоша Буџет Републике Србије

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: образац пасоша
прималац: Буџет Републике Србије
износ: 600,00
жиро рачун: 840-30413845-91
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу

Пример уплатнице за уплату накнаде за образац пасоша

 

Грађани који изврше уплату у електронској форми, су у обавези да организационој јединици Министарства приложе потврду банке или Управе за трезор о извршеном плаћању, односно преносу средстава као доказ о извршеној уплати накнаде за цену обрасца путне исправе.

Грађани који захтев за издавање пасоша подносе, сходно Уредби о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја АП КиМ, у Координационој управи у Београду, уписују шифру општине 41-019.

Напомена

Напомињемо да је, уколико грађани желе да поднесу захтев за издавање пасоша у земљи, наопходно да поседују важећу личну карту Републике Србије.

Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно законски заступник или лице које он овласти.

Приликом преузимања путне исправе, претходни пасош се поништава и враћа имаоцу, на његов захтев.

Лицу које у периоду од пет година изгуби два или више пасоша, нови пасош се издаје са роком важења од годину дана.

 

Рок за издавање пасоша

Надлежни орган је дужан да реши захтев у року од 30 дана од дана подношења захтева.

У изузетно хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган је дужан да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.

 

Издавање пасоша малолетном лицу

По Закону о путним исправама не постоји могућност уписивања детета у биометријски пасош родитељa.

Рок важења пасоша за малолетна лица

Законом о изменама и допунама Закона о путним исправама, објављеним у "Службеном гласнику Р Србије" бр.104 од 16. 12. 2009. године, малолетним лицима пасош се издаје са роком важења, и то:

 1. лицима млађим од 3 године живота пасош се издаје са роком важења од 3 године;
 2. лицима од 3 до 14 година живота пасош се издаје са роком важења од 5 година.;
 3. осталој категорији лица, старијој од 14 година живота, пасош се издаје са роком важења од 10 година

Захтев за издавање пасоша за малолетно лице подноси један од родитеља уз писану сагласност другог родитеља (оверена у суду или општини, или уколико је други родитељ лично присутан, сагласност се даје само потписивањем на захтеву ), односно други законски заступник или старатељ, при чему је неопходно приложити следећа документа:

 1. важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије, другу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева;
 2. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени;
 3. доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша;
 4. није обавезно, али се по жељи грађана може приложити и фотографија величине 50х50мм ("an fas", на једнобојној сивој позадини);
 5. за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка ( у писаној форми).

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност родитеља, прибавља податке из следећих докумената:

 • уверења о држављанству (у случају првог издавања биометријског пасоша);
 • извода из матичне књиге рођених (у случају промене личних података детета, односно родитеља као подносиоца захтева, евидентираног у истима).

Родитељи, односно старатељи могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

 

Напомена

Малолетна лица морају имати пријављено пребивалиште на подручју полицијске управе, односно полицијске станице на чијој територији живе.

Изузетно, путна исправа ће се издати и без сагласности другог родитеља, у следећим случајевима :

 1. ако се један од родитеља води као нестало лице;
 2. ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта;
 3. ако је један од родитеља умрло лице;
 4. ако је једном од родитеља одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем, или је одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство није условљено сагласношћу оба родитеља;
 5. у другим случајевима правне и физичке спречености једног од родитеља да врши родитељско право.

Уколико су родитељи малолетног лица разведени, захтев за издавање пасоша подноси родитељ коме је пресудом о разводу брака дете поверено на самостално вршење родитељског права, уз прилагање правноснажне пресуде о разводу брака.

Ако је пресудом о разводу брака одлучено да родитељи заједнички врше родитељско право, у случају да је један од родитеља, који заједнички врше родитељско право, спречен да лично присуствује подношењу захтева за издавање пасоша детету, захтев подноси један од родитеља, уз писану и оверену сагласност другог родитеља.

Отисци прстију и потпис се не узимају приликом подношења захтева од детета, до навршене дванаесте године живота.

 

ЗАКАЖИ ТЕРМИН ( еУправа)