Грађани

Биометријски пасош

Захтев за издавање биометријског пасоша подноси се лично у полицијској управи или станици према месту пријављеног пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, односно у надлежном дипломатско-конзуларном представништву, при чему је неопходно следеће:

1. важећa личнa картa или уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, другa јавнa исправa из које се може поуздано утврдити идентитет подносиоца захтева;

2. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени;

3. уплатница генерисана на порталу еУправе;

4. није обавезно, али по жељи подносиоца захтева може приложити и фотографија величине 50x50мм („en face“ на једнобојној сивој позадини);

5. за хитне случајеве- доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној форми).

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећих докумената:

 • уверења о држављанству Републике Србије;
 • извода из матичне књиге рођених, извода из матичне књиге венчаних, извода из матичне књиге умрлих.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

* * *

Дана 1. фебруара 2020. године, ступила је на снагу Уредба о цени обрасца путних исправа, визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.8/2020), којом је предвиђено да цена обрасца пасоша који се издаје у складу са чланом 33. став 2. Закона о путним исправама износи 4.200,00 динара.

Наведени новчани износ уплаћује се путем генерисане уплатнице која се налази на порталу еУправа

* * *

Напомена

Напомињемо да је, уколико грађани желе да поднесу захтев за издавање пасоша у земљи, неопходно да поседују важећу личну карту Републике Србије.

Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно законски заступник или лице које он овласти.

Приликом преузимања путне исправе, претходни пасош се поништава и враћа имаоцу, на његов захтев.

Лицу које у периоду од пет година изгуби или оштети два или више пасоша, нови пасош се издаје са роком важења од годину дана, осим када лице има регулисан боравак у иностранству на период дужи од годину дана.

Лице које поседује важећи пасош издат са роком важења од годину дана, захтев за издавање новог пасоша може поднети најраније 30 дана пре истека рока важења пасоша који је издат на годину дана.

 

Рок за издавање пасоша

Полицијска управа, односно Полицијска станица у којој је поднет захтев за издавање путне исправе дужна је да реши захтев у року од 30 дана од дана подношења захтева. Уколико је захтев за издавање путне исправе поднет у дипломатско-конзуларном представништву рок за решавања захтева је 60 дана од дана подношења захтева.

У изузетно хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган је дужан да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.

 

Издавање пасоша малолетном лицу

По Закону о путним исправама не постоји могућност уписивања детета у биометријски пасош родитељa.

Рок важења пасоша за малолетна лица

Малолетним лицима пасош се издаје са ограниченим роковима::

 1. лицима млађим од 3 године живота пасош се издаје са роком важења од 3 године;
 2. лицима од 3 до 14 година живота пасош се издаје  са роком важења од 5 година;
 3. осталој категорији лица, старијој од 14 година живота, пасош се издаје са роком важења од 10 година.

Захтев за издавање пасоша за малолетно лице подноси један од родитеља уз писану и прописно оверену сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ. Писана сагласност се може дати и изјавом на записник. Том приликом потребно је приложити:

 1. важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије, другу исправу из које се може поуздано утврдити идентитет подносиоца захтева;
 2. пасош чији је рок важења истекао или који не може служити својој намени;

 Уплатница генерисана на порталу еУправа.

 1. није обавезно, али се по жељи грађана може приложити и фотографија величине 50х50мм („en face“, на једнобојној сивој позадини);
 2. за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка ( у писаној форми).

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност родитеља, прибавља податке из следећих докумената:

 • уверења о држављанству Републике Србије;
 • извода из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, извод из матичне књиге умрлих.

Родитељи, односно старатељи могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

Изузетно, путна исправа ће се издати и без сагласности другог родитеља, у следећим случајевима :

 1. ако захтев поднесе један од родитеља, а уз захтев приложи и потврду надлежног органа да је издавање пасоша у интересу детета;
 2. ако захтев поднесе родитељ коме је одлуком надлежног органа за питање старатељства додељено старатељство над малолетним лицем или је дозвољено издавање путне исправе, осим када је истом одлуком издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство условљено сагласношћу оба родитеља;
 3. ако постоји правна и физичка спреченост једног од родитеља да врши родитељско право.

Уколико су родитељи малолетног лица разведени, захтев за издавање пасоша подноси родитељ коме је пресудом о разводу брака дете поверено на самостално вршење родитељског права, уз прилагање правноснажне пресуде о разводу брака.

Ако је пресудом о разводу брака одлучено да родитељи заједнички врше родитељско право, у случају да је један од родитеља, који заједнички врше родитељско право, спречен да лично присуствује подношењу захтева за издавање пасоша детету, захтев подноси један од родитеља, уз писану и оверену сагласност другог родитеља.

Отисци прстију и потпис се не узимају приликом подношења захтева од детета, до навршене дванаесте године живота.

ЗАКАЖИ ТЕРМИН (еУправа)