Грађани

Регистрација оружја и регистрација наслеђеног оружја

РЕГИСТРАЦИЈА  ОРУЖЈА

Лице коме је издато одобрење за набављање оружја подноси захтев за издавања оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја, и при чему је  уз наведени захтев неопходно следеће:

  1. доказ о пореклу оружја
  2. уплатница генерисана на порталу е-Управе 

РЕГИСТРАЦИЈА НАСЛЕЂЕНОГ ОРУЖЈА

Лице које по основу наслеђа стекне оружје из категорија Б и Ц, може да то оружје преда у власништво Републике Србије. Уколико то не учини, дужно је да, у року од шест месеци од дана стицања, поднесе захтев ради издавања оружног листа или захтев за регистрацију оружја, односно пријаву држања оружја, или га онеспособи или отуђи.

Физичка лица подносе лично захтев за издавање оружног листа,  организационој јединици овог министарства према месту пребивалишта подносиоца захтева при чему је уз наведени захтев неопходно следеће:

  1. важећа лична карта;
  2. правноснажно решење о наслеђивању
  3. уверење о обуци у руковању ватреним оружјем, за оружје за које се подноси захтев за издавање оружног листа, осим конвертибилног (обуке су ослобођени запослени и пензионисани припадници државних органа који по службеној дужности носе или су раније носили оружје, професионална и пензионисана војна лица, резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним оружјем);
  4. уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
  5. доказ о оправданости разлога за држање одређене врсте оружја
  6. уплатница генерисана на порталу е-Управе

 Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

-Уверење од надлежног Oсновног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико то желе.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама које воде органи Републике Србије.

Ако наследник не поднесе захтев ради издавања или захтев за регистрацију оружја, односно пријаву држања оружја, или га онеспособи или отуђи, наслеђено оружје прелази у власништво Републике Србије.