Грађани

Промет оружја, делова за оружје и муниције

Прометом оружја, основних делова за оружје и муниције могу се бавити правна лица и предузетници који за ту делатност добију решење надлежног органа. Захтев се подноси полицијској управи на чијој територији је седиште правног лица или предузетника, при чему је неопходно приложити следећа документа:

  1. акт о систематизацији радних места;
  2. доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора;
  3. мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедно смештaње и чување оружја и муниције у просторијама које су у власништву или закупу подносиоца захтева;
  4. за власнике, одговорна лица и лица запослена у правном лицу или код предузетника која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем: уверење од надлежног oсновног и вишег суда да се против лица не води кривични поступак; уверење о обуци у руковању ватреним оружјем (за  пиштоље и револвере, ловачке пушке са олученим цевима, ловачке пушке са глатким цевима, малокалибарска пушка и аутоматска пушка); уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
  5. доказ о уплаћеној такси (тарифни број 32) (види табелу)

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  • доказ о упису у одговарајући регистар.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихови захтеви били решени у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама које воде органи Републике Србије.

 

Пример попуњавања уплатнице:

уплатилац: назив привредног субјекта
сврха: такса за промет оружја и муниције
прималац: Републичка административна такса
износ: Износ из тарифа републичке административне таксе (види табелу)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине седишта привредног субјекта - види табелу (PDF)