Грађани

Промет оружја, делова за оружје и муниције

Прометом оружја, основних делова за оружје и муниције могу се бавити правна лица и предузетници који за ту делатност добију решење надлежног органа. Захтев се подноси полицијској управи на чијој територији је седиште правног лица или предузетника, при чему je уз наведени захтев неопходно следеће:

  1. акт о систематизацији радних места;
  2. доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора;
  3. мишљење Сектора за ванредне ситуације о испуњености просторно-техничких услова за безбедно смештање и чување оружја и муниције у просторијама које су у власништву или закупу подносиоца захтева;
  4. за власнике, одговорна лица и лица запослена у правном лицу или код предузетника која по службеној дужности долазе у контакт са оружјем: уверење од надлежног основног и вишег суда да се против лица не води кривични поступак; уверење о обуци у руковању ватреним оружјем (за пиштоље и револвере, ловачке пушке са олученим цевима, ловачке пушке са глатким цевима, малокалибарска пушка и аутоматска пушка); уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја;
  5. уплатница генерисана на порталу е-Управе 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  • доказ о упису у одговарајући регистар;

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколикото желе.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама које воде органи Републике Србије.