Грађани

Посредовање у промету оружја и муниције – Брокеринг

Посредовањем у промету оружја и муниције (брокерингом) могу се бавити правна лица и предузетници који пре уписа наведене делатности код органа који је надлежан за вођење евиденције привредних субјеката добију решење Министарства којим је одобрено бављење том делатношћу.

Уз захтев који се подноси надлежном органу неопходно је следеће:

  • доказ о упису правног субјекта у АПР;
  • доказ о праву коришћења пословног простора (доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу пословног простора);
  • уплатница генерисана на порталу е-Управе
  • уверење о здравственој способности физичких лица за држање и ношење оружја;
  • потврда о обучености у руковању ватреним оружјем;
  • овлашћење за подношење захтева.

 

Одговорна лица, као и лица запослена у правном лицу или код предузетника из морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)–7) Закона о оружју и муницији.

Правна лица и предузетници дужни су да од надлежног органа овог министарства прибаве одобрење пре распоређивања запослених.