Грађани

Дозвола за ношење оружја

Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије Б може се издати дозвола за ношење оружја. Лице које жели да носи оружје за личну безбедност подноси захтев организационој јединици овог министарства према месту свог пребивалишта, уз који је, поред доказа који указују да му је лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена, неопходно приложити следећа документа:

  1. важећа биометријска лична карта (на увид);
  2. оружни лист за оружје за личну безбедност у који је уграђен микроконтролер-чип (на увид);
  3. доказ о уплаћенoj такси и накнадама.

 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  • уверење од надлежног oсновног и вишег суда да се против лица не води кривични поступак.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да приложе наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихови захтеви били решени у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама које воде органи Републике Србије.

 

Пример уплатнице за накнаду за трошкове израде дозволе за ношење:

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: накнада за трошкове израде дозволе за ношење
прималац: Буџет Републике Србије
износ: 900,00
жиро рачун: Републичке административне таксе
модел: 97
позив на број:   Шифра општине пребивалишта (Word, PDF)

 

Пример попуњавања уплатнице за уплату накнаде за образац дозволе за ношење:

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац дозволе за ношење
прималац: Народна банка Србије-Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 600,00
жиро рачун: 980-333-07
модел:  
позив на број: 090539