Грађани

Дозвола за ношење оружја

Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије Б може се издати дозвола за ношење оружја. Лице које жели да носи оружје за личну безбедност подноси захтев организационој јединици овог министарства према месту свог пребивалишта, уз који је, поред доказа који указују да му је лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена неопходно следеће:

  • важећа биометријска лична карта (на увид);
  • оружни лист за оружје за личну безбедност у који је уграђен микроконтролер-чип (на увид);
  • уплатница генерисана на порталу е-Управе

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља:

  • уверење од надлежног основног и вишег суда да се против лица не води кривични поступак.

Грађани могу и сами да прибаве, oдносно да приложе наведени документ уколико то желе.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама које воде органи Републике Србије.