Грађани

Захтев за пријем у држављанство Републике Србије припадника српског народа

Члан 23. Закона

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, има паво да буде примљен у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом  (Члан 23. став 1. Закона).

 За подношење захтева потребно је следеће:

а) извод из матичне књиге рођених (за лица која су рођена у иностранству неопходно је приложити оригинал извод из матичне књиге рођених из државе рођења);
б) уверење о држављанству;
в) извод из матичне књиге венчаних;
г) фотокопија документа са фотографијом (пасош или лична карта);
д) потписана изјава да Републику Србију сматра својом државом;
ђ) за дете старије од 14 година потребна је његова сагласност;
е) извод из казнене евиденције по месту рођења;
ж) доказ о српском пореклу се по потреби доказује јавном исправом где је евидентирана чињеница припадности српском народу или неки од докумената у којима се то лице или његов предак изјаснио као припадник српског народа);
з) уплатница генерисана на порталу еУправе.

Под условима из става 1. овог члана, у држављанство Републике Србије може бити примљено и лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је са територије Републике Србије избегло у иностранство (члан 23. став 2. Закона).

 За подношење захтева потребно је следеће:

а) доказ о избегличком  статусу (важећа избегличка легитимација);
б) извод из матичне књиге рођених (за лица која су рођена у иностранству неопходно је приложити оригинал извод из матичне књиге рођених из државе рођења);
в) уверење о држављанству друге државе настале на територији СФРЈ или републике која је била у саставу СФРЈ;
г) извод из матичне књиге венчаних;
д) фотокопија личне карте или друге јавне исправе;
ђ) потписана изјава да Републику Србију сматра својом државом (на прописаном обрасцу;
е) уплатница генерисана на порталу еУправе.


НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, може прибавити податке из службених евиденција:

1. о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),

2. евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,

3. као и  друге податке неопходне за одлучивање из других службених евиденција које воде надлежни органи Републике Србије.

Уколико странка жели, наведена документа може сама да прибави и приложи уз поднети захтев.