Građani

Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom

Član 28. Zakona

Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese ZAHTEV ZA OTPUST i ako ispunjava sledeće uslove:

 1. da je navršio 18 godina života;
 2. da nema smetnji u pogledu vojne obaveze;
 3. da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji;
 4. da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji;
 5. da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osuđen ne kaznu zatvora – da je tu kaznu izdržao;
 6. da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Uz zahtev za otpust podnosilac prilaže:

 1. Zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije;
 2. dokaz o uplaćenoj taksi;
 3. fotokopija važećeg dokumenta sa fotografijom;
 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 5. izvod iz matične knjige rođenih;
 6. izvod iz matične knjige venčanih;
 7. original važeće garancije o prijemu u strano državljanstvo ili uverenje o stečenom stranom državljanstvu sa prevodom na srpski jezik (ili propisno overene fotokopije istih);
 8. uverenje nadležnog osnovnog i višeg suda da li je lice pod istragom i da li je pokrenut krivični postupak;
 9. uverenje Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja  za organizovani kriminal i Odeljenja za ratne zločine;
 10. uverenje  Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda prema mestu prebivališta;
 11. uverenje nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama na teritoriji Republike Srbije;
 12. uverenje nadležne gradske uprave o regulisanim poreskim obavezama na teritoriji Republike Srbije;
 13. uverenje nadležnog centra za socijalni radi o regulisanim obavezama iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece;
 14. uverenje vojnog odseka o regulisanoj vojnoj obavezi (za muškarce do 60 godine života)
 15. SAGLASNOST drugog roditelja sa zahtevom za otpust iz državljanstva Republike Srbije maloletnog deteta (potpis roditelja koji daje saglasnost mora biti overen od strane nadležnog suda ili opštinskog organa uprave u zemlji, ili DKP Republike Srbije);
 16. pravosnažna sudska odluka o razvodu (ako su roditelji razvedeni) ili kopija overena od strane nadležnog organa u Republici Srbiji ili od strane DKP Republike Srbije (ovo u slučaju kad zahtev podnosi roditelj kome je dete pravosnažnom odlukom povereno na čuvanje i vaspitanje);
 17. mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji ili DKP Republike Srbije ako drugi roditelj ne da saglasnost za otpust deteta iz državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, ili je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava;
 18. SAGLASNOST maloletnog deteta starijeg od 14 godina sa zahtevom sa otpust iz državljanstva Republike Srbije, koju potpisuje pred ovlašćenim licem nadležnog organa u Republici Srbiji ili pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije u inostranstvu;
 19. rešenje o potpunom usvojenju deteta u slučajevima kada se traži otpust iz državljanstva Republike Srbije za usvojenika do navršene 18. godine života (kada zahtev podnosi usvojilac koji je stranac prilaže i dokaz o stranom državljanstvu).