Грађани

Утврђивање држављанства

Лицу које је стекло држављанство Републике Србије, а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, биће утврђено држављанство на његов ЗАХТЕВ, уз који поред горе наведених докумената прилаже и:

  1. доказ да није уписан у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије (по месту рођења подносиоца захтева, односно месту уписа родитеља у књигу држављана или пребивалишта његових родитеља);
  2. уверење о држављанству за родитеље;
  3. извод из матичне књиге венчаних за родитеље;
  4. документ којим доказује претпоставку држављанства (пасош, војна књижица, итд.);
  5. доказ о уплаћеној такси тарифни број 39. За решење о утврђивању држављанства (ВИДИ ТАБЕЛУ).

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:

  • о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),
  • евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,
  • друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.