Грађани

Стицање држављанства рођењем

Члан 13. Закона


Дете рођено или нађено на територији Републике Србије (нахоче) држављанство Републике Србије рођењем стиче, ако су му оба родитеља непозната или непознатог држављанства или ако је дете без држављанства.

Испуњеношћу наведених услова чињеница држављанства Републике Србије детету се уписује истовремено са уписом чињенице рођења у матичну књигу рођених, без доношења решења.