Građani

Prijem u državljanstvo

Zahtevi za sticanje državljanstva Republike Srbije podnose se u policijskim upravama po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. čitko popunjen zahtev (obrazac se može dobiti u policijskim stanicama),
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. uverenje o državljanstvu države čiji je podnosilac državljanin (ne starije od 6 meseci),
 4. izvod iz matične knjige venčanih (za lica koja su venčana),
 5. fotokopija dokumenta sa fotografijom (lična karta ili pasoš),
 6. potpisana IZJAVA da Republiku Srbiju smatra svojom državom (na propisanom obrascu, koji se može dobiti u policijskoj stanici),
 7. za dete starije od 14 godina potrebno je njegovo prisustvo, radi davanja saglasnosti,
 8. dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39 (VIDI TABELU) i
 9. ako je uz zahtev jednog roditelja i zahtev maloletnog deteta, potrebno je priložiti SAGLASNOST drugog roditelja za prijem u državljanstvo Republike Srbije.
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: taksa
primalac: Republička administrativna taksa
iznos: ** (upisati iznos određen za traženu kategoriju)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (PDF)

Primer popunjavanja uplatnice

Sve dole navedene kategorije lica plaćaju naknadu za podnošenje i rešavanje zahteva.

Prilaganje dodatnih dokumenata i visina naknade zavisi od kategorije podnosioca zahteva.

 • Građanin Srbije, pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, uz zahtev, pored gore navedih dokumenata prilaže i :dokaz o boravištu; dokaz o pripadnosti srpskom narodu (uverenje o državljanstvu roditelja ili pretka, odnosno javna isprava gde je evidentirana činjenica državljanstva Republike Srbije ukoliko su pripadnici srpskog naroda ili neki od dokumenata u kojima se to lice ili njegov predak izjasnio kao pripadnik srpskog naroda);  dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39 . Za rešenje o prijemu u državljanstvo: Оstali slučajevi prijema (VIDI TABELU).
 • Lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo, uz zahtev, pored gore navedenih dokumenata prilaže i: fotokopiju izbegličke legitimacije;  dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije: Izbegla, prognana i raseljena lica (VIDI TABELU).

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz službene evidencije:

 • o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),
 • evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije i
 • druge službene evidencije kod nadležnih organa u Republici Srbiji u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid sledeća dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige, evidencije državljana Republike Srbije i druge službene evidencije, koje vode nadležni organi Republike Srbije u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.