Građani

Prijem u državljanstvo po ugovoru o dvojnom državljanstvu sa Bosnom i Hercegovinom

Ugovorom o dvojnom državljanstvu zaključenom između SRJ i BiH ("Sl. list SRJ", Međunarodni ugovori broj 2/03, stupio na snagu 15. maja 2003. godine) države ugovornice su se saglasile da državljanin jedne države ugovornice može steći državljanstvo druge države ugovornice (dvojni državljanin) pod uslovima:

 • da je navršio 18 godina života;
 • da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice;
 • da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora veća od tri godine;
 • da mu nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz države ugovornice čije državljanstvo stiče za poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva;
 • da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštovati pravni poredak države ugovornice čije državljanstvo stiče.

Državljanin države ugovornice koji boravi u inostranstvu, a u braku je sa državljaninom druge države ugovornice najmanje tri godine, može steći državljanstvo druge države ugovornice ako ispunjava uslove iz tačke 1,3,4. i 5.

Pored ZAHTEVA, potrebno je priložiti:

 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 2. uverenje o državljanstvu BiH (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 3. izvod iz matične knjige venčanih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 5. dokaz o boravku (ukoliko lice zahtev za prijem u državljanstvo podnosi na teritoriji Republike Srbije);
 6. kopija dokumenta sa fotografijom;
 7. dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o sticanju državljanstva po međunarodnim ugovorima (VIDI TABELU).

Ako se rešenje odnosi na istovremeno sticanje ili prestanak državljanstva članova porodice (supružnici, maloletna i nezaposlena deca do 26. godine života) plaća se jedna taksa.

Zahtev se podnosi preko policijske uprave odnosno policijske stanice po mestu boravka podnosioca zahteva ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz službene evidencije:

 • o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),
 • evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
 • druge službene evidencije kod nadležnih organa u Republici Srbiji u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid sledeća dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige, evidencije državljana Republike Srbije i druge službene evidencije, koje vode nadležni organi Republike Srbije u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.