Грађани

Престанак држављанства Републике Србије

Држављанину Републике Србије држављанство престаје отпустом ако поднесе ЗАХТЕВ за отпуст и ако испуњава следеће услове:

 • да је навршио 18 година,
 • да нема сметњи у погледу војне обавезе,
 • да је измирио порезе и друге законске обавезе,
 • да је регулисао имовинскоправне обавезе из брачног и односа родитеља и деце према лицима који живе у Републици Србији,
 • да се против њега не води кривични поступак,
 • да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

Подносилац захтева поред горе наведених доказа прилаже и:

 1. доказ да има страно држављанство или гаранцију да ће бити примљен у страно држављанство,
 2. уверење да се против подносиоца не води кривични поступак,
 3. уверење да је измирио порезе и доприносе,
 4. уверење да је измирио имовинско правне обавезе из односа родитеља и деце од Центра за социјали рад и
 5. доказ о уплаћеној такси: тарифни број 39 - решење о престанку држављанства (ВИДИ ТАБЕЛУ).

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:

 • о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),
 • евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,
 • друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.