Građani

Prestanak državljanstva Republike Srbije

Državljaninu Republike Srbije državljanstvo prestaje otpustom ako podnese ZAHTEV za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:

 • da je navršio 18 godina,
 • da nema smetnji u pogledu vojne obaveze,
 • da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze,
 • da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog i odnosa roditelja i dece prema licima koji žive u Republici Srbiji,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Podnosilac zahteva pored gore navedenih dokaza prilaže i:

 1. dokaz da ima strano državljanstvo ili garanciju da će biti primljen u strano državljanstvo,
 2. uverenje da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak,
 3. uverenje da je izmirio poreze i doprinose,
 4. uverenje da je izmirio imovinsko pravne obaveze iz odnosa roditelja i dece od Centra za socijali rad i
 5. dokaz o uplaćenoj taksi: tarifni broj 39 - rešenje o prestanku državljanstva (VIDI TABELU).

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz službene evidencije:

 • o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),
 • evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije i
 • druge službene evidencije kod nadležnih organa u Republici Srbiji u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid sledeća dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige, evidencije državljana Republike Srbije i druge službene evidencije, koje vode nadležni organi Republike Srbije u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.