Грађани

Поновно стицање држављанства Републике Србије

Члан 34. Закона

 Лице које је отпуштено из држављанства Републике Србије и стекло страно држављанство и лице коме је на захтев родитеља престало држављанство Републике Србије отпустом или одрицањем може поново стећи држављанство Републике Србије ако поднесе захтев за поновно стицање држављанства Републике Србије, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

 За подношење захтева потребно је следеће:

а) извод из матичне књиге рођених (за лица која су рођена у иностранству неопходно је приложити оригинал извод из матичне књиге рођених из државе рођења);
б) доказ о страном држављанству;
в) потписана изјава да Републику Србију сматра својом државом;
г) копија документа са фотографијом (пасош);
д) уплатница генерисана на порталу еУправе.

 

НАПОМЕНА:

 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, може прибавити податке из службених евиденција:

1. о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),

2. евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,

3. као и  друге податке неопходне за одлучивање из других службених евиденција које воде надлежни органи Републике Србије.

 

Уколико странка жели, наведена документа може сама да прибави и приложи уз поднети захтев.