Грађани

Објашњење Закона о држављанству Републике Србије

Закон о изменама Закона о држављанству Републике Србије (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 90/07) који је ступио на снагу 9.10.2007. године

Народна скупштина Републике Србије 14. децембра 2004. године донела је Закон о држављанству Републике Србије, (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04) који је ступио на снагу 29. 12. 2004. године и чија примена је почела 27. 2. 2005. године.

Даном почетка примене Закона о држављанству Републике Србије престао је да важи Закон о југословенском држављанству (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/96 и 9/01) и Закон о држављанству Социјалистичке Републике Србије (''Службени гласник СРС'', бр. 45/79 и 13/83).

Дана 24.9.2007. године Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама Закона о држављанству Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 90/07) који је ступио на снагу 9.10.2007. године.

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 24/18) који је ступио на снагу дана 3.4.2018. године. У усвојеним изменама Закона о држављанству прописано је да у држављанство Републике Србије може бити примљен држављанин СФРЈ или држављанин друге републике СФРЈ, односно држављанин друге државе настале на територији СФРЈ који на дан 31.12.2016. године и на дан подношења захтева има пријављено пребивалиште у Републици Србије (члан 3. Закона о  допунама Закона о држављанству Републике Србије). Захтев за стицање држављанства по овом члану може се поднети у року од годину дана од ступања на снагу, односно до 3.4.2019. године.

Закон о држављанству Републике Србије (у даљем тексту Закон) уређује: стицање и престанак држављанства Републике Србије, поновно стицање држављанства, утврђивање држављанства, поступак стицања држављанства, надлежност, као и вођење евиденције о држављанству.

О захтевима за стицање и престанак држављанства Републике Србије одлучује Министарство унутрашњих послова  у складу са својим надлежностима утврђеним Законом.

Захтеви за стицање и престанак држављанства подносе се органу унутрашњих послова по месту пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, а могу се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије који ће га без одлагања проследити министарству надлежном за унутрашње послове.

Захтев за стицање и престанак држављанства Републике Србије подноси се лично или преко пуномоћника, за лице лишено пословне способности захтев подноси старалац, а за дете до навршене 18. године живота захтев подноси родитељ, односно даје писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом с тим што је за дете старије од 14. година потребна и његова сагласност.

Подносиоцу захтева за стицање и престанак држављанства издаје се потврда о поднетом захтеву.

Поступак за решавање захтева за стицање и престанак држављанства Републике Србије започет пре дана почетка примене  Закона окончаће се по одредбама овог закона.

Писмена изјава којом се признаје Република Србија за своју државу предаје се заједно са захтевом за пријем у држављанство Републике Србије министарству надлежном за унутрашње послове или надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије, на начин предвиђен Законом.