Građani

Objašnjenje zakona o državljanstvu Republike Srbije

Zakon o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 90/07) koji je stupio na snagu 09.10.2007. godine

Narodna skupština Republike Srbije 14. decembra 2004. godine donela je Zakon o državljanstvu Republike Srbije, (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 135/04) koji je stupio na snagu 29. 12. 2004. godine i čija primena je počela 27. 02. 2005. godine.

Danom početka primene Zakona o državljanstvu Republike Srbije prestao je da važi Zakon o jugoslovenskom državljanstvu (''Službeni list SRJ'', br. 33/96 i 9/01) i Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Srbije (''Službeni glasnik SRS'', br. 45/79 i 13/83).

Dana 24.09.2007. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 90/07) koji je stupio na snagu 09.10.2007. godine.

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 24/18) koji je stupio na snagu dana 03.04.2018. godine. U usvojenim izmenama Zakona o državljanstvu propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ koji na dan 31.12.2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbije (član 3. Zakona o  dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije). Zahtev za sticanje državljanstva po ovom članu može se podneti u roku od godinu dana od stupanja na snagu odnosno do 3.4.2019. godine.

Zakon o državljanstvu Republike Srbije (u daljem tekstu Zakon) uređuje: sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije, ponovno sticanje državljanstva, utvrđivanje državljanstva, postupak sticanja državljanstva, nadležnost, kao i vođenje evidencije o državljanstvu.

O zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom.

Zahtevi za sticanje i prestanak državljanstva podnose se organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije koji će ga bez odlaganja proslediti ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Zahtev za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika, za lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev podnosi staralac, a za dete do navršene 18. godine života zahtev podnosi roditelj, odnosno daje pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom s tim što je za dete starije od 14. godina potrebna i njegova saglasnost.

Podnosiocu zahteva za sticanje i prestanak državljanstva izdaje se potvrda o podnetom zahtevu.

Postupak za rešavanje zahteva za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije započet pre dana početka primene Zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Pismena izjava kojom se priznaje Republika Srbija za svoju državu predaje se zajedno sa zahtevom za prijem u državljanstvo Republike Srbije ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove ili nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije a na način predviđen Zakonom.