Građani

Državljanstvo


O ZAKONU O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE

Narodna skupština Republike Srbije 14. decembra 2004. godine donela je Zakon o državljanstvu Republike Srbije, (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 135/04) koji je stupio na snagu 29. 12. 2004. godine i čija primena je počela 27. 2. 2005. godine.

Danom početka primene Zakona o državljanstvu Republike Srbije prestao je da važi Zakon o jugoslovenskom državljanstvu (''Službeni list SRJ'', br. 33/96 i 9/01) i Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Srbije (''Službeni glasnik SRS'', br. 45/79 i 13/83).

Dana 24.9.2007. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 90/07) koji je stupio na snagu 9.10.2007. godine.

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 24/18) koji je stupio na snagu dana 3.4.2018. godine.

Zakon o državljanstvu Republike Srbije (u daljem tekstu Zakon) uređuje: sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije, ponovno sticanje državljanstva, utvrđivanje državljanstva, postupak sticanja državljanstva, nadležnost, kao i vođenje evidencije o državljanstvu.

O zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova  u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom.


POJAŠNjENjE POSTUPAKA PO PODNETIM ZAHTEVIMA

Zahtevi za sticanje i prestanak državljanstva podnose se organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva ili punomoćnika, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije koji će ga bez odlaganja proslediti ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Zahtev za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika, za lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev podnosi staralac, a za dete do navršene 18. godine života zahtev podnosi roditelj uz saglasnost drugog roditelja, za dete starije od 14. godina potrebna je i njegova saglasnst.

Ukoliko stranka podnosi zahtev preko punomćnika, potrebno je da punomoćnik priloži propisno overeno punomoćje  za sticanje ili prestanak državljanstva (advokatsko ili notarsko), kao i važeći identifikacioni dokument punomoćnika, a za advokata i važeću advokatsku legitimaciju.

Podnosiocu zahteva za sticanje i prestanak državljanstva izdaje se potvrda o podnetom zahtevu.

Obrazac zahteva za sticanje državljanstva u zavisnosti od pravnog osnova i mogućnosti sticanja državljanstva koji se utvrđuje na osnovu priložene dokumentacije predaje se organizacionoj jedinici ministarstva unutrašnjih poslova ili nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, na način predviđen Zakonom.

Obrazac pisane izjave kojom se priznaje Republika Srbija za svoju državu, predaje se zajedno sa zahtevom za prijem u državljanstvo Republike Srbije.

Visina takse u zavisnosti je od pravnog osnova i propisana je Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Ako se rešenje odnosi na istovremeno sticanje ili prestanak državljanstva članova porodice (supružnici, maloletna deca i nezaposleni članovi istog porodičnog domaćinstva do 26. godine života) plaća se jedna taksa.

Dužina trajanja postupka u zavisnosti je od kompletnosti i usaglašenosti priložene dokumentacije (lični podaci stranke na koju se zahtev odnosi moraju biti usaglašeni u svim priloženim dokumentima) kao i od činjenice da li je neophodnu dokumentaciju stranka priložila uz zahtev ili je istu ovo Ministarstvo u obavezi da pribavi službenim putem.

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje i potvrde o državljanskom statusu, po podnetom zahtevima za proveru da li je lice državljanin Republike Srbije ili ne. Podnosilac  uz čitko popunjen zahtev za proveru državljanskog statusa sa svim rubrikama, prilaže kopiju identifikacionog dokumenta, kao i uplatnicu generisanu na portalu eUprave.

Građani mogu pribaviti izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i uverenja o državljanstvu u bilo kojoj matičnoj službi na teriritoji Republike Srbije bez obzira  u kojoj je matičnoj službi je izvršen upis tih činjenica, kao i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu.

Sva dokumenta izdata od strane inostranih organna, potrebno je legalizovati u skladu sa  propisima o legalizaciji javnih isprava. Ukazujemo, da original izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih inostranog organa mogu biti dostavljeni na internacionalnom obrascu (po Pariskoj ili Bečkoj konvenciji ili po bilateralnom sporazumu), a ukoliko su izdati na obrascu strane države moraju biti propisno overeni i prevodeni na srspki jezik u skladu sa pravilima srpskog jezika i ćiriličkog pisma.


OSNOVI STICANjA I PRESTANKA DRŽAVLjANSTVA

Državljanstvo Republike Srbije stiče se:

  • poreklom
  • rođenjem na teritoriji Republike Srbije
  • prijemom
  • po međunarodnim ugovorima.

Državljanstvo Republike Srbije prestaje:

  • otpustom
  • odricanjem

Prijem u državljanstvo 


Po međunarodnim ugovorima

Prijem u državljanstvo po ugovoru o dvojnom državljanstvu sa Bosnom i Hercegovinom


Posebni slučajevi sticanja državljanstva


Prestanak državljanstva