Građani

Registracija vozila

Računi za uplatu naknada za registraciju vozila

  1. Republička administrativna taksa 840-742221843-57, (broj modela 97) (odobrenje) prema tabeli u zavisnosti od opštine
  2. Porez na upotrebu motornih vozila 840-714511843-87, primalac "Javni prihodi", broj modela 97 (odobrenje) prema spisku
  3. Naknada za troškove izdavanja saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca broj 980-333-07 sa pozivom na broj prema spisku: (PDF , Word). Iznos naknade MUP-u uplaćuje se na račune područnih organizacionih jedinica MUP-a (Word, PDF) .

NAPOMENA: brojevi računa za uplatu komunalne takse i drugih opštinskih taksi za registraciju vozila istaknuti su na oglasnim tablama u područnim policijskim upravama

Povezani dokumenti

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni glasnik Republike Srbije ", br.71/10)
Iznosi naknada za izradu i izdavanje saobraćajnih dozvola, registarskih tablica i registracione nalepnice (PDF, Word)
Računi MUP-a ( područne policijske uprave ) sa pozivima na broj (Word, PDF)
Porez na upotrebu vozila (Word, PDF)
Iznosi tarife republičkih administrativnih taksi za registraciju vozila (PDF, Word)