Građani

Boravište

Boravište je mesto u kome građanin privremeno boravi van mesta prebivališta u Republici Srbiji duže od 90 dana.

Građanin je dužan da prijavi boravište nadležnom organu po mestu boravišta u roku od osam dana od dana dolaska u mesto boravišta.

Prijava boravišta podnosi se lično na propisanom obrascu (koji se isključivo dobija kod službenika na šalteru), pri čemu je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

  1. važeću ličnu kartu podnosioca zahteva;
  2. dokaz o privremenom boravku van mesta svog prebivališta dužeg od 90 dana;
  3. isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva (dokaz o pravnom osnovu korišćenja stambene jedinice na adresi na koju se prijavlјuje tj. ugovor o kupoprodaji stana, ugovor o poklonu stana, pravosnažno ostavinsko rešenje, ugovor o korišćenju stana, vlasnički list, rešenje o kućnom broju, itd), kao i pisanu izjavu vlasnika nepokretnosti ukoliko se boravište prijavlјuje na adresi tuđeg stana;
  4. uplatnica generisana na portalu e-Uprave.

Prijava privremenog boravka u inostranstvu dužeg od 90 dana i povratka iz inostranstva

Građani koji odlaze u inostranstvo sa namerom da neprekidno borave u inostranstvu duže od 90 dana dužni su da pre odlaska nadležnom organu prijave privremeni boravak u inostranstvu, kao i da prijave povratak u zemlju u roku od osam dana od dana povratka u mesto prebivališta.

Građani su dužni da prijave i maloletna lica ukoliko ona putuju sa njima.

Prijava privremenog boravka u inostranstvu dužeg od 90 dana, kao i povratka iz inostranstva podnosi se lično na propisanom obrascu (koji se isključivo dobija kod službenika na šalteru), pri čemu je potrebno priložiti sledeća dokumenta.

  1. važeću ličnu kartu i putnu ispravu podnosioca prijave;
  2. uplatnica generisana na portalu e-Uprave..