Građani

Putne isprave

 

Izgled biometrijskog pasoša – uzorak

O zakonu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Sl. glasnik RS“, br. 90/07, 116/08, 104/09, 76/10 i 62/14), koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 81/19 dana 15.11.2019. godine, koji je stupio na snagu 23.11.2019. godine.

* * *

Uredbom Vlade Republike Srbije, koja je objavljena u Službenom glasniku RS br. 30/2013 od 2. 4. 2013. godine, o izmenama i dopuni Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koja je stupila na snagu 10. 4. 2013. godine, izmenjene su cene obrasca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša, tako da iznose 3.600 dinara.

Uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini takse za pružene usluge, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 51/2019, propisano je da se za podnošenje zahteva po prioritetu i izdavanje pasoša, a bez priloženog dokaza o hitnosti plaća taksa koja iznosi 5.000 dinara.  : (uplatnica generisana na portalu eUprava.

* * *

Vlada Republike Srbije je 16. 9. 2009. godine, donela Uredbu o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP KiM ("Službeni glasnik RS" broj 76/09), koja je stupila na snagu 17. 9. 2009. godine.

U skladu sa pomenutom Uredbom državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na području AP KiM, kao i državljani Republike Srbije kojima su uverenja o državljanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP KiM, a nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, zahtev za izdavanje pasoša podnose isključivo u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova - u Koordinacionoj upravi, Ljermontova ulica broj 12a.

Radno vreme Odelјenja za upravne poslove u Beogradu, Koordinacione uprave je radnim danima od 07,30-15,30 časova, a broj telefona za zakazivanje termina za predaju zahteva na šalteru je 011/2741-098. Direktna telefonska linija 011/2741-097 služi za proveru statusa zahteva podnetih na šalteru Odelјenja.