Građani

Oružje

OBAVEŠTENјE - Novi elektronski servisi na portalu eUprava za zamenu oružnog lista i predaju oružja

 

Zakon o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", br. 20/15, 10/19, 20/20, 14/22), propisuje da se oružje deli u četiri kategorije: A, B, C, D.

 • U kategoriju A spadaju minsko-eksplozivna sredstva, automatsko kratko i dugo vatreno oružje, oružje skriveno u drugim predmetima i vatreno oružje sa prigušivačem pucnja. Oružje iz kategorije A ne mogu nabavlјati, držati i nositi fizička lica, pravna lica i preduzetnici. Pravna lica u izuzetno opravdanim slučajevima, u skladu sa delatnošću kojom se bave mogu nabavlјati i dugo automatsko oružje iz kategorije A.
   
 • U kategoriju B spada svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, dvometno, sa olučenim i glatkim cevima), osim onog iz kategorije A i C i konvertibilno oružje.
   
 • U kategoriju C spada onesposoblјeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim palјenjem, vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili čija je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm i oružje s tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libri. Oružje iz kategorije C može se slobodno nabavlјati u slučajevima predviđenim Zakonom o oružju i municiji, a držati uz prijavu nadležnom organu.
   
 • U kategoriju D spada hladno oružje, gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova, vazdušno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4,5 mm ili manjeg, kao i oružje sa tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive do 450 N, odnosno čija je natezna težina do 101 libre. Oružje iz kategorije D može se nabavlјati i držati bez isprave i prijave nadležnom organu, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji.

U skladu sa Zakonom o oružju i municiji, oružje iz kategorije B se može nabavlјati uz odobrenje nadležnog organa. Nadležni organ jeste teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, prema prebivalištu, odnosno prema sedištu podnosioca zahteva.

Odobrenje za nabavlјanje oružja se izdaje građanima koji su:

 • punoletni;
 • državlјani Republike Srbije ili stalno nastanjeni stranci;
 • zdravstveno sposobni za držanje i nošenje oružja;
 • nisu pravnosnažno osuđivani na kaznu zatvora za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlјa lјudi, protiv opšte sigurnosti lјudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom ili se protiv njih vodi postupak za navedena krivična dela;
 • nisu pravnosnažno kažnjavani u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i za prekršaje iz Zakona o oružju i municiji;
 • na osnovu bezbednosno-operativne provere u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavlјati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir;
 • obučeni za rukovanje vatrenim oružjem;
 • imaju opravdan razlog za nabavku oružja i
 • imaju uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja predviđena Zakonom o oružju i municiji dokazuje se uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti. Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdaje zdravstvena ustanova koja dobije rešenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlјa da ispunjava uslove za obavlјanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.

Opravdani razlog za nabavlјanje oružja podnosioci zahteva za nabavlјanje oružja dokazuju:

 • za oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B – ukoliko učine verovatnim da bi im mogla biti ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti;
 • za lovačko oružje kategorije B – ukoliko dostave dokaz da ispunjavaju uslove za posedovanje lovne karte;
 • za sportsko oružje – ukoliko dostave uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj strelјačkoj organizaciji.

Municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposoblјenog, može se nabavlјati na osnovu izdate isprave o oružju. Vlasnici oružja mogu nabavlјati i držati municiju u kalibrima za koje imaju registrovano oružje, osim fizičkih lica kojima je izdata kolekcionarska dozvola.

Zabranjeno je nošenje oružja bez posebne dozvole. Fizičkom licu koje ima registrovano oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B može se izdati dozvola za nošenje oružja, ukoliko učini verovatnim da mu je lična bezbednost bitno ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj meri da je za njegovu bezbednost neophodno nošenje oružja.

Gasni sprejevi, kao i uređaji za izazivanje elektrošokova shodno Zakonu o oružju i municiji predstavlјaju oružje za ličnu bezbednost i u tu svrhu se mogu upotrebiti.

Oružje se može prenositi bez posebne dozvole, spakovano u odgovarajuću ambalažu (kofer, kutija, futrola) koja onemogućava njegovu trenutnu upotrebu.

 • Nova kategorija oružja - onesposoblјeno oružje omogućava vlasnicima vatrenog oružja iz kategorije B  da uz prijavu nadležnom organu drže određene komade oružja koji za njih imaju afekcionu vrednost, bez obaveze ispunjenja uslova propisanih Zakonom o oružju i municiji, odnosno izdavanje oružnog lista. Potvrdu o onesposoblјavanju oružja izdaju pravna lica i preduzetnici ovlašćeni za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja i za proizvodnju oružja, kao i ovlašćeni serviseri. Troškove onesposoblјavanja oružja snosi vlasnik oružja.Vlasnik oružja dužan je da trajno onesposoblјeno oružje prijavi nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposoblјavanja. Zabranjeno je nabavlјati držati i nositi osnovne delove i municiju za onesposoblјeno oružje.
   
 • Stranci koji imaju odobreno stalno nastanjenje nabavlјaju oružje, delove za oružje i munciju pod istim uslovima koji važe za građane Republike Srbije.
 • Gubitak oružnog lista prijavlјuje se organizacionoj jedinici ovog ministarstva prema mestu prebivališta lica i podnosi se zahtev za izdavanje novog oružnog lista.
 • Gubitak oružja prijavlјuje se nadležnom organu odmah, a najkasnije u roku od 24 sata.
 • U slučaju smrti lica koje je imalo registrovano oružje, lice u čijem se posedu ovo oružje zatekne dužno je da u roku od 45 dana od smrti lica obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova, radi preuzimanja oružja. Lice koje po osnovu nasleđa stekne oružje iz kategorija B i C, može da to oružje preda u vlasništvo Republike Srbije. Ukoliko to ne učini, dužno je da, u roku od šest meseci od dana sticanja, podnese zahtev radi izdavanja oružnog lista ili zahtev za registraciju oružja, odnosno prijavu držanja oružja, ili ga onesposobi ili otuđi. Ako naslednik ne postupi na propisane načine, nasleđeno oružje prelazi u vlasništvo Republike Srbije.

 

Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da do 5.marta 2024. godine podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom.