Грађани

Техничка исправност и коришћење обавезне зимске опреме моторних возила у саобраћају на путу

Сходно одредби члана 246. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС 41/09, 53/10, 101/11) возило у саобраћају на путу мора да испуњава прописане техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно, што подразумева да мора имати све прописане уређаје и опрему и да задовољава све техничке нормативе за возило.

Казненом одредбом члана 332. став 1. тачка 91. прописана је казна у распону од 6. 000 до 20. 000 динара за прекршај техничке неисправности уређаја на возилу који директно утичу на безбедност саобраћаја, односно уређаја за заустављање, управљање, спајање вучног и прикључног возила и пнеуматика.

Одредба члана 86. Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Службени гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012) дефинише техничку исправност уређаја за кретање, односно пнеуматика. Ставом 5. овог члана прописано је да дубина газећег слоја пнеуматика мора бити виша од фабрички дозвољене дубине означене TWI ознакама, односно ако исте не постоје, најмања дозвољена дубина је 1,6 милиметра за возила врсте L (мопеди, мотоцикли, трицикли, четвороцикли) и М1 (путничко возило са највише девет седишта укључујући и седиште возача, без места за стајање), а 2mm за остале врсте возила.

Одредба члана 131. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС 41/09, 53/10, 101/11) прописује дужност возача да у саобраћају на путу поседује и користи зимску опрему на прописан начин. У случају некоришћења зимске опреме у саобраћају на путевима на прописан начин предвиђена је новчана казна у износу од 5. 000 динара, сходно казненој одредби члана 333. став 1. тачка 77. истог Закона.

Одредбом члана 113. Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Службени гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012) прописано је да возила морају бити опремљена зимском опремом у периоду од 1. новембра до 1. априла, ако се због временских услова на коловозу налази снег, лед или поледица.

Зимска опрема моторних возила, осим за возила врсте L, K, T i C (мопеди, мотоцикли, трицикли, четвороцикли, трактори и остала возила дефинисана одредбом члана 15. Правилника) подразумева:

  1. пнеуматике за зимску употребу (М+S, Snow, Winter и др.) на свим точковима возила врсте М1 и N1 (путничко возило са највише девет седишта укључујући и седиште возача, без места за стајање и лако теретно возило чија највећа дозвољена маса не прелази 3,5 тоне);
  2. ланце, односно друге уређаје за повећање тракције на најмање два погонска точка, осим уколико возило учествује у саобраћају на путу у насељу, када не мора бити опремљено ланцима;
  3. лопату за возила врсте М2, М3, N2, N3 (аутобус и теретно возило чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 тоне), осим уколико учествују у јавном градском превозу.

Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања од 4 милиметра. Ланци, односно уређаји за повећање тракције могу се поставити на точкове и на делу пута који није означен знаком „ланци за снег“, само кад је коловоз прекривен снегом. На возилима се не смеју постављати пнеуматици са клиновима.