Грађани

Шта значи када ми службеник МУП каже да ми је адреса пасивизирана и како то да решим?

У складу са чланом 6. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 87/11), приликом пријављивања и одјављивања пребивалишта и боравишта, као и пријаве привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства, дужни сте да дате истините податке.

Када у складу са чланом 18.  Закона о пребивалишту и боравишту грађана, надлежна организациона јединица  Министарства, на захтев суда, органа државне управе, другог органа или организације, као и другог правног или физичког лица, које има оправдан правни интерес, вршећи проверу чињенице сталног становања, односно привременог боравка на адреси на којој сте пријавили пребивалиште, односно боравиште, утврди да не станујете на предметној адреси, донеће решење којим ће вам пасивизирати адресу пребивалишта, односно боравишта, односно означиће у својој евиденцији да не станујете на адреси пријављеног пребивалишта или боравишта.

Након што вам надлежни орган пасивизира адресу пребивалишта, односно боравишта, дужни сте да, ако живите на територији Републике Србије пријавите пребивалиште на адреси на којој станујете у року од осам дана од дана пријема решења о пасивизацији.