Грађани

Обавеза прилагања лекарског уверења

Законом о оружју и муницији као један од услова за набављање оружја из категорије Б прописано је постојање здравствене способности за држање и ношење оружја подносиоца захтева. Здравствена способност за држање и ношење оружја предвиђена Законом о оружју и муницији доказује се уверењем о здравственој способности.

Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје здравствена установа која добије решење министарства надлежног за послове здравља да испуњава услове за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја.

Овлашћена здравствена установа за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја обавезна је да најкасније у року од осам дана од дана обављеног прегледа обавести најближу организациону јединицу Министарства о чињеници да лекарски прегледано лице не испуњава услове за одобравање држања и ношења оружја. Физичко лице које није задовољно издатим уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја, може изјавити жалбу другостепеној лекарској комисији коју именује министар надлежан за послове здравља.

Ближи услови које, у погледу здравствене способности за држање и ношење оружја, морају да испуњавају физичка лица која држе и носе оружје прописани су  Правилником о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја (,,Службени гласник РС" број 25 од 9. марта 2016. године).