Грађани

Који су услови које треба да испуњавам да бих имао право на хитну израду нових докумената?

У складу са чланом 17. Закона о личној карти(“Службени гласник РС” бр. 62/06 и 36/11), у хитним случајевима (лечење, болест или смрт члана породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, надлежни орган је дужан да изда биометријску личну карту и у краћем року од 15 дана од дана подношења захтева, при чему је подносилац захтева у обавези да уз остала неопходна документа приложи и доказ о хитности.

Сходно члану 34. Законa о путним исправама (''Сл. гласник РС'', бр. 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10), рок за издавање путне исправе у земљи износи 30 дана од дана подношења захтева, а у дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије 60 дана од дана подношења захтева.

Истим чланом Закона предвиђено је да изузетно, у хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган дужан је да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.