Građani

Koji su uslovi koje treba da ispunjavam da bih imao pravo na hitnu izradu novih dokumenata?

U skladu sa Zakonom o ličnoj karti u hitnim slučajevima (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, nadležni organ je dužan da izda biometrijsku ličnu kartu i u kraćem roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, pri čemu je podnosilac zahteva u obavezi da uz ostala neophodna dokumenta priloži i dokaz o hitnosti.

Shodno Zakonu o putnim ispravama rok za izdavanje putne isprave u zemlji iznosi 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Takođe, Zakonom je predviđeno da izuzetno, u hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ dužan je da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

Uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini takse za pružene usluge, koja je objavlјena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 51/2019, propisano je da se za podnošenje zahteva po prioritetu i izdavanje pasoša, a bez priloženog dokaza o hitnosti plaća taksa koja iznosi 5.000 dinara. (Brojevi računa policijskih uprava i pozivi na broj (PDF, Word).