Грађани

Како детету извадити путну исправу ако је бракоразводна парница у току?

Законом о путним исправама (“Сл. гласник РС” бр. 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10) регулисано је да за малолетно лице захтев за издавање пасоша подноси један од родитеља, уз писану сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ.

У случају да је бракоразводна парница у току, а из било ког разлога није могуће прибавити сагласност једног од родитеља, потребно је прибавити мишљење надлежног суда, односно Центра за социјални рад.