Грађани

Када поседујем биометријску личну карту са чипом и пасош, а мењам презиме, адресу... шта треба приложити од докумената?

У ком року треба да пријавим промену личног податка у личној карти, а у ком року то треба учинити у путној исправи?

 

У складу са чланом 19. Закона о личној карти (“Службени гласник РС” бр. 62/06 и 36/11) ималац личне карте је дужан да уколико се промене његови лични подаци, поднесе захтев за издавање нове личне карте у року од 15 дана од дана наступања промене.

Сходно наведеном, ималац биометријске личне карте са чипом, као и без чипа, чији су се лични подаци променили, дужан је да поднесе захтев за издавање нове биометријске личне карте уз који ће приложити на увид претходну личну карту и доказ о уплаћеним накнадама за издавање личне карте, а надлежни орган ће по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавити податке из следећих докумената:

- извода из матичне књиге рођених и
- уверења о држављанству.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа  уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

Уколико је ималац биометријске личне карте са чипом променио адресу пребивалишта, исти је дужан да се захтевом за пријаву пребивалишта на новој адреси обрати организационој јединици овог Министарства по месту свог новог пребивалишта, при чему не мења образац личне карте коју има.

У случају промене адресе пребивалишта имаоца личне карте без чипа, исти је дужан да, уз захтев за пријаву новог пребивалишта, поднесе и захтев за издавање нове личне карте.

Законом о путним исправама чланом 33. став 1. регулисано је да ће се лицу које поседује путну исправу чији рок важења није истекао, на захтев, издати нова путна исправа у случају када је дошло до промене личних података имаоца путне исправе уписаних у путну исправу.

Напомињемо да су подаци о имену и презимену, као и адреси пребивалишта у обрасцу биометријске путне исправе видљиви подаци, те се након промене истих и издавање нове личне карте са датим подацима, може поднети захтев за замену путне исправе, у складу са поменутим чланом Закона о путним исправама.