Грађани

Да ли организационе јединице МУП-а дају податке о адреси пребивалишта правним лицима и грађанима и под којим условима?

Организационе јединице Министарства унутрашњих послова достављају правним и физичким лицима податак о адреси пребивалишта или боравишта грађана уз приложени доказ о оправданом правном интересу и законском основу за тражење и пријем наведеног податка, а уколико им је исти неопходан за извршавање послова из њихове надлежности.

Напомињемо да захтев за доставу података мора бити образложен, као и да садржи податке на основу којих лице чији се подаци траже може бити одређено или одредиво.