Грађани

Да ли је потребно да сам оглашавам изгубљена документа у ''Службеном гласнику'' или то обавља МУП Републике Србије"?

Сходно Закону о личној карти, лична карта се оглашава неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије" о трошку лица чија се лична карта оглашава неважећом. Орган који издаје личну карту, након доношења решења о проглашењу личне карте неважећом и достављања решења "Службеном гласнику Републике Србије" издаје нову личну карту. С тим у вези, није потребно да сами оглашавате изгубљену личну карту у "Службеном гласнику Републике Србије".

Након пријаве нестанка пасоша грађанин је дужан да приложи доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за захтев и доношење решења о проглашењу путне исправе неважећом, након чега ће надлежни орган за издавање пасоша несталу путну исправу решењем прогласити неважећом. За пријаву нестанка личне карте, грађанин је дужан да уз доказ о уплаћеној такси за пријаву нестанка личне карте приложи и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање решења о проглашењу личне карте неважећом у „Сл. гласнику Републике Србије“.

Износи накнада и бројеви жиро рачуна на који се врше уплате налази се у линку "Документа грађана - личне карте", односно у линку "Документа грађана - путне исправе".