Грађани

Да ли могу да се добију биометријска документа ако лице има пријављен боравак у Србији?

Сходно Закону о личној карти право на биометријску личну карту имају држављани Републике Србије са пријављеним пребивалиштем на територији Републике Србије, старији од 16 односно 10 година живота, док се страним држављанима и лицима без држављанства који бораве на територији Републике Србије лична карта издаје у складу са посебним законом.

Сходно Закону о путним исправама захтев за издавање пасоша подноси се надлежном органу у земљи на чијем подручју подносилац захтева има пријављено пребивалиште, односно боравиште, а може се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.