Грађани

Да ли је потребно да сам оглашавам изгубљена документа у ''Службеном гласнику'' или то обавља МУП РС?

Сходно члану 8. Закона о измена и допунама Закона о личној карти, лична карта се оглашава неважећом у "Службеном гласнику Републике Србије" о трошку лица чија се лична карта оглашава неважећом. Орган који издаје личну карту, након доношења решења о проглашењу личне карте неважећом и достављања решења "Службеном гласнику Републике Србије" издаје нову личну карту. У вези са тим није потребно да сами оглашавате изгубљену личну карту у "Службеном гласнику Републике Србије".

Надлежни орган који је издао несталу путну исправу решењем ће прогласити ту путну исправу неважећом. Решење о проглашењу нестале путне исправе неважећом оглашава се у ''Службеном гласнику РС'', о трошку странке.

Приликом пријаве нестанка изгубљених докумената грађанин је дужан да приложи доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за пријаву нестанка личне карте, односно путне исправе и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање решења о проглашењу личне карте, односно путне исправе неважећом у ''Службеном гласнику Републике Србије''

Износи накнада и бројеви жиро рачуна на који се врше уплате налази се у линку "Документа грађана - личне карте", односно у линку "Документа грађана - путне исправе".