Грађани

Aко сам у књигу држављана уписан решењем СМУП или МУП шта је потребно од докумената? Колики је износ таксе за овај поступак?

Лица која су стекла држављанство Републике Србије решењем Савезног министарства унутрашњих послова у периоду од 1997. до 2003. године, и на основу тога уписана у матичну књигу југословенских држављана, која се води у  Министарству, захтев за издавање извода из матичне књиге југословенских држвљана подносе надлежној полицијској станици по месту пребивалишта односно боравишта лично или преко овлашћеног пуномоћника, а уколико лице борави у иностранству захтев се подноси дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Захтев за издавање извода из матичне књиге југословенских држављана изузетно се може поручити и поштом, слањем захтева, уз прилагање доказа о уплаћеној републичкој административној такси (РАТ), на адресу: МУП Рeпублике Србије, Управа за управне послове, Одељење за држављанство и друге управне послове, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд. Захтев за издавање извода је типски образац – формулар, и уз њега није неопходно приложити додатну документацију. Број жиро рачуна може се преузети на линку документа грађана – бројеви жиро рачун).

Лицима која су примљена у држављанство Републике Србије решењем Министарства, а по основу одредби Закона о држављанству Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 135/04 и 90/07), чињеница стицања држављанства Републике Србије уписује се у матичне књиге надлежних општина, које су овлашћене и за издавање уверења о држављанству Републике Србије.

Како уверења о држављанству Републике Србије издају матичне службе надлежне по месту уписа лица у књигу држављана, не можемо се изјаснити о висини таксе за издавање уверења о држављанству, с обзиром да је утврђивање њиховог износа у надлежности Министарства правде и државне управе.