Građani

Da li mogu da se dobiju biometrijska dokumenta ako lice ima prijavljen boravak u Srbiji?

Shodno Zakonu o ličnoj karti pravo na biometrijsku ličnu kartu imaju državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, stariji od 16 odnosno 10 godina života, dok se stranim državljanima i licima bez državljanstva koji borave na teritoriji Republike Srbije lična karta izdaje u skladu sa posebnim zakonom.

Shodno Zakonu o putnim ispravama zahtev za izdavanje pasoša podnosi se nadležnom organu u zemlji na čijem području podnosilac zahteva ima prijavljeno prebivalište, odnosno boravište, a može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.