Građani

Tehnička ispravnost i korišćenje obavezne zimske opreme motornih vozila u saobraćaju na putu

Shodno odredbi člana 246. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS 41/09, 53/10, 101/11) vozilo u saobraćaju na putu mora da ispunjava propisane tehničke uslove, tehničke propise i da bude tehnički ispravno, što podrazumeva da mora imati sve propisane uređaje i opremu i da zadovoljava sve tehničke normative za vozilo.

Kaznenom odredbom člana 332. stav 1. tačka 91. propisana je kazna u rasponu od 6. 000 do 20. 000 dinara za prekršaj tehničke neispravnosti uređaja na vozilu koji direktno utiču na bezbednost saobraćaja, odnosno uređaja za zaustavljanje, upravljanje, spajanje vučnog i priključnog vozila i pneumatika.

Odredba člana 86. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012) definiše tehničku ispravnost uređaja za kretanje, odnosno pneumatika. Stavom 5. ovog člana propisano je da dubina gazećeg sloja pneumatika mora biti viša od fabrički dozvoljene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje, najmanja dozvoljena dubina je 1,6 milimetra za vozila vrste L (mopedi, motocikli, tricikli, četvorocikli) i M1 (putničko vozilo sa najviše devet sedišta uključujući i sedište vozača, bez mesta za stajanje), a 2mm za ostale vrste vozila.

Odredba člana 131. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS 41/09, 53/10, 101/11) propisuje dužnost vozača da u saobraćaju na putu poseduje i koristi zimsku opremu na propisan način. U slučaju nekorišćenja zimske opreme u saobraćaju na putevima na propisan način predviđena je novčana kazna u iznosu od 5. 000 dinara, shodno kaznenoj odredbi člana 333. stav 1. tačka 77. istog Zakona.

Odredbom člana 113. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012) propisano je da vozila moraju biti opremljena zimskom opremom u periodu od 1. novembra do 1. aprila, ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica.

Zimska oprema motornih vozila, osim za vozila vrste L, K, T i C (mopedi, motocikli, tricikli, četvorocikli, traktori i ostala vozila definisana odredbom člana 15. Pravilnika) podrazumeva:

  1. pneumatike za zimsku upotrebu (M+S, Snow, Winter i dr.) na svim točkovima vozila vrste M1 i N1 (putničko vozilo sa najviše devet sedišta uključujući i sedište vozača, bez mesta za stajanje i lako teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone);
  2. lance, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka, osim ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju na putu u naselju, kada ne mora biti opremljeno lancima;
  3. lopatu za vozila vrste M2, M3, N2, N3 (autobus i teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone), osim ukoliko učestvuju u javnom gradskom prevozu.

Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 milimetra. Lanci, odnosno uređaji za povećanje trakcije mogu se postaviti na točkove i na delu puta koji nije označen znakom „lanci za sneg“, samo kad je kolovoz prekriven snegom. Na vozilima se ne smeju postavljati pneumatici sa klinovima.