Građani

Koji organ je nadležan za donošenje rešenja o zabrani izdavanja putne isprave?

 

Za donošenje rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje putne isprave nadležna je policijska uprava odnosno policijska stanica na čijem području lice koje podnosi zahtev za pasoš ima prijavljeno prebivalište odnosno boravište.