Građani

Kako da postupite kada izgubite novu biometrijsku ličnu kartu ili pasoš?

Shodno članu Zakonu lice koje ostane bez lične karte je dužno da bez odlaganja prijavi nestanak lične karte organizacionoj jedinici Ministarstva koja je nestalu ličnu kartu izdala i koja će doneti rešenje kojim se lična karta proglašava nevažećom. Nakon što se nestala lična karta proglasi nevažećom građanin je dužan da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte.

Lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da, bez odlaganja, prijavi nestanak putne isprave najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ako je putna isprava nestala u inostranstvu, imalac iste je dužan da njen nestanak prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Napominjemo da nestanak nevažeće putne isprave niste u obavezi da prijavite nadležnom organu unutrašnjih poslova.